P vi bergiers en tappers was het mogelijk zonder permissiebiljet tot een bedrag van jT 2 per keer te besteden. Een commissie uit het Comité Algemeen Welzijn werd belast met het uitvoeren van de provinciale regels en op 8 februari kon op haar voorstel, wederom mondeling vanaf het stadhuis, het volgende worden bekendgemaakt: "Aan alle burgers en ingezeetenen deezer stad word uit naam van de Municipahteit kennis gegeeven dat, ten einde ider hunner geleegen- heid hebbe, om ingevolge de Publicatie bij de Provisioneele Representanten van het Volk van Holland den 2 den februari deezes jaars gearresteerd, dagelijksche opgaave te kunnen doen van de quan- titeit assignaten door hun ontvangen en overgifte van dezelve ter inwisseling volgens de gestelde cours van negen stuivers tegen recepis- sen van de Municipahteit daartoe door hun benoemd zijn geworden de burgers Cornelis Julianus van Fokkenbergh, Michiel Johan de 26. Permissiebiljet voor de aankoop van suiker ter waarde van 11, namens de commandant getekend door kapitein Laurent op 17 praireal (5 juni). 60% van ware grootte. Place L' ALKMAAR. Permis Au Préfent Porteur d Achetter P2C f-J Alkmaar Ie ey 3C. Annêerep'. 'y yt'u y- Le Command1. de la Place ToÜt/er*. Lange, Cornelis Stroo, Pieter van Duiken, Johan Theodore Frese, Abraham Kok en Simon Henricus Blom, welke ten dien einde alle avonden, uitgenomen Zondagavond, van zes tot zeven uuren in het logement De Beurs van Amsterdam zullen vergaderen. Wordende de burgers en ingezeetenen bij deeze geinformeert dat geene assignaten zullen aangenoomen en verwisseld worden dan die welke met een schriftelijke ordre van een officier zullen voorzien zijn, en die van de herbergiers en tappers; zullende ten opzichte van die assignaten, welke 60

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 59