gedeeld dat zich soms onder de kooplieden moeilijkheden voordoen bij het aannemen van dit papiergeld, gebaseerd op het ontbreken van een bekendmaking betreffende de ontvangst ervan. Ik behoef U toch niet opnieuw te verzekeren van hun degelijke dekking; U kent de Franse eerlijkheid. Ik breng U onder de aandacht dat zowel het decreet van de Nationale Vergadering als de besluiten van volksvertegenwoordigers bij de legers de gedwongen koers van de assignaten in alle door de Republiek ver overde landen reeds formeel afkondigen. De regering wordt dringend verzocht in haar arrondissement een proclamatie te doen uitgaan betreffende hun circulatie. Ik verwacht van U dezelfde inzet en ver zoek U heden nog een bekendmaking te doen, waarin U de bewo ners onder de aandacht brengt dat zij de assignaten die hun worden aangeboden als contant geld dienen aan te nemen. Ik zal er zeer zorg vuldig op toezien dat alle problemen die zich zouden kunnen voor doen worden opgelost". Hij eindigt zijn brief uiteraard met wensen van Heil en Broederschap. Op grond van deze brief werd vanaf de pui van het stadhuis, waarschijn lijk inderdaad dezelfde dag nog de volgende publicatie, waarvan een gedrukte versie ontbreekt, voorgelezen: "De Provisionele Representanten van Alkmaars burgerij, in aanmer king neemende de moeijelijkheden welke dagelijks ontstaan uit de onzekerheid, waarin de burgers zig bevinden omtrent het al of niet aannemen van Fransche Assignaten en hetgeen deswegens op andere plaatsen reeds provisioneel is ingevoerd, verzoeken en gelasten desnoods alle burgers en ingezeetenen deezer stad om de Fransche assignaten tegen de cours provisioneel in betaaling aan te neemen tot zo lang daarin door de vergadering van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland voorziening zal zijn gedaan". Die "voorziening" van de opvolgers van de Staten van Holland en Westfriesland in Den Haag kwam vrijwel onmiddellijk in de vorm van een uitgebreide publicatie, gedateerd 2 februari, waarin de voor de Fransen uitermate gunstige koers van 9 stuivers per Livre werd bepaald voor de assignaten en tevens de voorwaarden waaronder ze mochten worden aangenomen. In het kort kwam het erop neer dat een strict éénrichtingverkeer werd ingesteld, waarbij assignaten alleen met schrif telijke opdrachten -zogenaamde permissiebiljetten- namens of door de Commandanten ondertekend, konden worden uitgegeven. Slechts de aankoop van "kleine noodwendigheden" was toegestaan; aanschaf van luxe artikelen bijvoorbeeld bij juweliers was verboden. Alleen voor her- 59

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 58