De recepissen van Alkmaar drs. N.L.M. Arkesteijn Zoals bekend vond in 1789 in Frankrijk een revolude plaats, die op allerlei terreinen voor een groot aantal andere landen gevolgen zou heb ben. Zo was de grootschalige invoering van papiergeld in Europa ter financiering van oorlogen een noviteit, hoewel papiergeld op zich noch in Frankrijk, noch in veel andere landen nieuw was. De papieren zoge naamde assignaten werden aanvankelijk nog wel gedekt door de waarde van de Nationale (en genationaliseerde) Domeinen; later was er geen sprake meer van enige dekking en trad mede daardoor ook enorme inflatie op. Niettemin werden in deze periode in een aantal Europese landen, waaronder de Nederlanden, vormen van papiergeld ingevoerd, zij het meestal noodgedwongen. Over de uitgifte van papiergeld in de stad Alkmaar in 1795 gaat het hierna volgende verhaal. Inleiding Op 1 februari 1793 had de Franse Nationale Vergadering de oorlog ver klaard aan Koning George III van Engeland en Willem V, stadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het Franse Noorderleger onder bevel van Generaal Pichegru overschreed na eerdere vergeefse pogingen de Staatse grenzen in september 1794. Toen op 27 december de grote rivieren waren dichtgevroren werd een grootscheepse aanval ingezet. De provincie Utrecht capituleerde op 15 januari 1795 te Culemborg en twee dagen later verscheen Generaal Herman Willem Daendels, een van de vele in 1788 naar Frankrijk uitgeweken en thans terugkerende patriotten, met zijn leger in Leerdam en riep van daaruit zijn medepatriotten in geheel Holland op zich te bevrijden van de oude machthebbers. Vanuit Maarssen zond hij op 18 januari G. Kraijenhoff naar Amsterdam, waar al een dag later door het Comité Revolutionair een nieuw bestuur werd geformeerd. Dit bericht bereikte Alkmaar al in de loop van dezelfde ochtend samen met allerlei geruchten. Adriaan Klaver, die in 1788 wegens patriotse activiteiten als hoofdschout was afgezet, spoedde zich met andere leden van het Alkmaarse Comité Revolutionair naar het stadhuis, vroeg de President Burgemeester Mr. Pieter Binkhorst te spreken en nam hem de sleutel van de wapenkamer af. De buiten wachtende burgers werden daarop door hem van wapens voorzien. Op 20 januari om 13.00 uur werd na een bijeenkomst op het Doelenplein het stadsbestuur afgezet. 55

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 54