19. M.E.H.N. Mout Plakkaat van Verlatinge 1581 z.p. 's-Gravenhage, 1979 p. 88, 124 en 125. 20. Resolutie Staten van Holland 20-05-1583. J. Stuurman Het twaalfde artikel p. 22. 21. A. Pol Leicesters mimtplakkaat p. 250. 22. H. Enno van Gelder De Nederlandse munten p. 86-87. 23. Zie over deze Munt het volgende hoofdstuk van dit artikel. 24. H. Enno van Gelder Munthervorming p. 8-9. 25. De stempelsnijder behoorde ook tot de door de muntheer aangestelde officieren van de Munt. Vanwege zijn andersoortige - niet toezicht houdende - taak zal hij hier buiten beeld gelaten worden. 26. De algemene instructie voor de waardijn, uitgevaardigd door de Staten-Generaal op 17-02-1606, is gepubliceerd in het Groot Utrechts Placaatboek I p. 558-560 27. De algemene instructie van de essayeur, door de Staten-Generaal vastgesteld en uitgevaardigd op 10-02-1606 en aangepast op 16-10-1640, is gepubliceerd in Groot Utrechts Placaatboek 1 p. 560-562. 28. J. Stuurman Het twaalfde artikel p. 25. 29. idem p. 26-27. 30. idem p. 27. 31. In de jaren 1617-1621 heropenden de Rijkssteden hun munthuizen om o.a. lichtere munten te slaan, idem p. 28. 32. Tussentijds had men via zgn tarifiëringsplakkaten getracht de muntcirculatie te regelen. Bijvoorbeeld het Plakkaat van 6 maart 1645. 33. De Zuidelijke-Nederlandse rijksdaalder of patagon, sedert 1612 geslagen, werd op dezelfde koers als de Noord-Nederlandse rijksdaalder in omloop gebracht, maar was ruim 4% lichter. De dukatons werden op overeenkomstige voet geslagen. H. Enno van Gelder Munthervorming p. 10. 34. Het is meermalen gebeurd dat een door Holland afgekondigd besluit na enige tijd werd omgezet in een resolutie van de Staten-Generaal. Zie: H. Enno van Gelder Gedrukte muntplakkaten p. 30. 35. De eerste vergadering van de Staten van Noord-Holland vond plaats te Alkmaar op 12 of 13 februari. J.R. Persman De bestuursorganisatie in West-Friesland en het Noorderkwartier vanaf de eerste vergadering van de Staten van Noord-Holland in 1573 tot en met 1795 in: West-Frieslands Oud en Nieuw 40 (1973) p. 136-160, 142. 36. J.R. Persman De bestuursorganisatie p. 144 en 158. 37. Zoals gesteld bracht deze stempeling van muntstukken in de eerste maanden ii de steden van het Noorderkwartier al 21.000,- op. H. Enno van Gelder De klop van 1573/4 p. 101; E. Polak Enkele nadere gegeven omtrent "Tstempelen van den gelde in Holland en Zeeland in en na 1573 p. 7. 38. Deze resolutie was in feite een instructie voor Jacob Jansz de Jonge, muntmees ter-particulier op de Provinciale Munt te Dordrecht (1580-1607). Hem werci toegestaan een gouden munt te slaan met de naam "Hollandtschen Ducaet" en een zilveren hele en een halve "Daelder, conform de Rijcxdaelder". Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage, derde afdeling, Archief van de Staten van Holland, inventaris P.A. Leupe e.a., inv. nr. 18 (voortaan afgekort als: ARA 3.01.04.01-18) f 162-164. 42

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 41