25. Sal mede gehouden zijn int accepteren van dese zijne instructie hem te suijvers bij eede, tot geene tijden te hebben gedient ofte gelevert op ende niet eenige hegemun- te ende hegemunterie deur hemselven noch deur andere in wat qualiteyt ofte manie- re 't selve soude mogen zijn. 26. Op alle welcke poincten de voorsz. wisselaers sullen werden beedicht ende sullen werden geregistreert in der Camere van de Rekeninge van de voors. lande omme voortaen onverbrekelijck geobserveert te worden. [In later hand:] Formulier van den eedt lek Jan Huyjghen, wisselre binnen de stede van Alcmaer, belove ende swere te onderhouden ende doen onderhouden alle de poincten ende articulen bij dese mijne hierboven geschrevene instructie verhaelt ende begrepen, en voorts alles te doen dat een goet ende getrouw wisselaer gehouden ende schuldich es te doen. Soo waerlijck helpe mij Godt almachtich. Op huyden, den 24en januarii anno 1604, heeft Jan Huijgen, wisselaer binnen de stede van Alcmaer, gedaen den behoorlijcken eedt tot observantie van alle ende ygenlijcke poincten ende articulen in dese zijne instructie begrepen, in handen van mij Henrik van Nispen, Generael van de Munte, als daertoe bij de heeren Gecommitteerde Raeden van de Staten van Hollandt ende Westvrieslandt geauctori- seert zijnde. Ende dat nae voorgaende nominatie bij de heeren burgemeesteren van Alcmaer voors. van zijnen persoon aen mij gedaen. In oirconde dese bij mij onder- teeckent, ten jaere ende daeghe als boven: [get.] H. van Nispen. 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 39