22. 'en op te souc- i alle ende soe- Drde selve pen is hem bij dese r dan: zes pen- stuck van twee :ot vier gulden: ier penningen. :aten inde pro- nan ende geen ide becommen ent van burge- h een oortgen jck dat hij met )llusie ofte ver- ngen nochdich ck. :ken nochte te ie binnen zijn >en sal moeten cederen. aer overtuycht egd: in eenige il hij verbeuren dubbelt ende t Hollant ende ot profïijte van het derde der en voors. hem lem selve ofte hebben sal hij >rdonnantie op uuyt Hollant Item sal gehouden sijn te hebben en gebruyken goede en rechtvaerdigen balancen ende gewichten geiusteert ende geijct bijden gesworen ijckmeesters van de Landen tot sodanigen remedien ende in sodaniger maniere als bij voorgaende ordonnancie ende placcaten van de munte airede verclaert is ende sal gebruijcken alleenlij ck Troysche gewichte en geen ander sonder oock andere in sijn huijse ofte winckele te mogen hebben. Op pene begrepen inde voors. ordonnantie. 23. Sal hem niet mogen onderwinden te scheyden ofte affineren eenige materie van gout ofte silver toebehorende andere luyden ende niet bij hem gecocht ende sijne eygen zijnde maer sal alleenlij ck mogen scheyden en affineren sijn eygen materialen sonder fraude op een pene van twintich Nederlantsche ducaten ten ware hij daer thoe spe- cialijck vercregen commissie ende instructie in wekken gevalle hij hem des sal mogen onderwinden volgende de poincten ende articulen in derselve instructie begrepen. 24. Sal hem vorder reguleren nae den placcate bij den heeren Staten voornoemt den 20en september 1603 gemaeckt ende noch te maecken, en in alle zijne poincten onderhouden dese zijne instructie, ende tot allen tijden beschreven ofte onboden zijnde bij de heeren Staten voornoemt ofte haerluyder Gecommitteerde Raden gehouden zijn te compareren sonder hem te mogen begelijden met eenigerhande burgerlijcke privilegiën van niet geevoceert te mogen worden mette welcke hij hem tegens den inhoudt van dese niet en sal mogen behelpen in eeniger manieren ende vande selve wel expresselij ck bij desen renunchierende ende hem verder in alles dra gen als een goet ende getrouwe wisselaer schuldich is te doen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 38