16. Sal daeromme den coopluyden ende allen anderen te gerij ven vermogen op te souc- ken ende aenden geenen die 't selve begeren wederom uuijt te geven alle ende soe- danige specien van gelde als bij hem sullen werden gesocht sonder voorde selve pen ningen te mogen geven nochte daer van te nemen meerder opgelt als hem bij dese instructie werdt toegelaten. 17. Te weten, van yder stuck van thien stuivers tot een gulden niet meer dan: zes pen ningen. Van een gulden tot twee gulden: 12 penningen. Van yeder stuck van twee gulden tot drie gulden: een stuivers twee penningen. Van drie gulden tot vier gulden: een stuivers acht penningen. Van vier tot ses gulden: twee stuivers vier penningen. Ende voorts naer advenant zonder meer. 18. Welverstaende indien hij gebreken van materiale de Nederlantsche ducaten inde pro- vintie van Hollant en Westvrieslandt geslagen tot gerij ff van de coopman ende geen andere ten soedanighen opgeld als hierboven gestelt is, niet ende conde becommen nochte gelevert worden sullen, in dien gevallen tselve opgelt bij consent van burge- meesteren van de stede haerder residentie mogen verhogen met noch een oortgen ofte halve stuiver op elck der voors. specien sonder meer, behoudelijck dat hij met egeenen wisselaers en sal vermogen te hebben ofte maecken eenige collusie ofte ver- bintenisse tot prejudicien van degeenen die dese ofte diergelijck penningen nochdich sullen van doen hebben tot haere negotien, directelijck ofte indirectelijck. 19. Des sal hij geenen specien deur imant anders vermogen op te soucken nochte te doen soucken dan deur hem selffs zijne huijsvrouwe ende geene die binnen zijn huyse in sijn dienste ende broot zijn ende datelijck alle der zeiver doen sal moeten verantwoorden indien zij dese instructie in eeniger wijse quamen te excederen. 20. Ende soe de wisselaer op staende voet bevonden, ofte oock daernaer overtuycht werde, deselve geconsenteerde toebaete ende opgelt [later toegevoegd: in eenige maenieren gheexcedeert te hebben] hoe weynich 't selve oock ware, sal hij verbeuren d'eerste reyse vijffentwintich Nederlantsche ducaten; de tweede reyse dubbelt ende de derde reyse vier dubbelt ende daerenboven gebannen worden uuyt Hollant ende Westvrieslandt. 't Een derden deel van dezelve amenden bennende tot proffijte van de aenbrenger, het andere derde deel tot proffijte van den armen ende het derde der- dendeel tot profijte van den officier die de excecutie doen sal. 21. Indien hij bevonden wordt niet alleen verswegen te hebben d'excessen voors. hem bejegent ofte tot zijnder kennisse gecomen, inaer oock selffs deur hem selve ofte anderen met raet ofte daet die ingevoert gecauseert ofte bedreven te hebben sal hij boven de privatie van sijn officie ende de straffen pecuniele bij de ordonnantie op yeder sorte van exces gestelt, verclaert worden infaem ende gebannen uuyt Hollant ende Westvrieslant als vooren. 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 37