in r ofte taeffel te ;n ofte deur te ïaterialen ende titfangen sullen le daerboven. naniere voors. winde Hollant ft sal vergadert ider deselve te in wat maniere jn des aanteyc- de zelve ende erop gevolcht. /erkiesende de zijn proffijt te rere penningen inde ingevoert ouden zijn des Hollant ende sonder des in d'Ordonnantie iltereert soude de ordonnan- den dan bij de ?n den Landen /erhogen ende e vermeit, ofte :icheyt vander gegeven soude kennisse geco- e haerder resi dentie ofte den heeren Gecommitteerde Raden voornoemt omme daerop voorsien te worden op pene van privatie van zijn officie als vooren. 13. Insunderheydt sal gehouden zijn het ooge te hebben opte coopluijden, cramers, maekelaers en alle anderen eenige neringe exerceerende die hen onderwinden sullen opte soecken eenige specien van gelde bijde ordonnantie gevalueert ende tot prijse gestelt gevende op geit ofte toebate op ten selven boven de prijse der selver bij de ordonnantie ende sal geaucthoriseert ende oock gehouden wesen allen den geenen die hem directelijck ofte indirechtelijk onderstaens geit op te wisselen vercoopen, coopen ofte vermangelen met toebate mede te bekeuren ende de civile boeten tot zijnen proffijte van de selve bekeuringe te genieten. 14. Sal indien gevalle gehouden zijn des te adverteren den burgemeesteren vander stede ofte den heeren Gecommitteerden Raden voornoemt om daer inne te voorsien in sulcken vougen dat de handelinge en trafique met vreemde natiën geaccomodeert en de staet van der munte niet gealtereert en worden. 21. Doosje met weegschaal voor het wegen van ducaten uit het bezit van het Stedelijk Museum van Alkmaar. 15. Ende omme te accommoderen den coophandel ende trafique mette vreemde natiën hebben de Edel Mogende Heeren Staten van Holant ende Westvrieslandt goet bevonden dat de geaucthoriseerde wisselaar ende geen andere den coopluijden sullen mogen gerijven ende helpen aen sodanige gevalueerde specien van gelde als de selve buijten slants tot vorderinge van haere coophandel van doen sullen hebben. 37

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 36