wekken eynde hij oock gehouden sal zijn gestadelijk op sijn comptoir ofte taeffel te houden gereet een schare om de selve gecofte penningen te cisailleren ofte deur te snijden op gelijcke pene. 7. Sal voorts gehouden sijn register en bouck te houden van alle de materialen ende specien van gelde, soowel gout als silver soo die bij hem gecoft ende ontfangen sullen werden, bedragende tot vijff Engelse gouts ende twee oneen silvers ende daerboven. 8. Sal gehouden sijn deselve materialen ende penningen bij hem in maniere voors. gecocht ende ontfangen te leveren ende seynden ter munte van de provintie Hollant ende Westvrieslandt, soe van wanneer hij eenige merckelijke quantiteyt sal vergadert hebben, te weten: ses mareken gouts, of vijfftich mareken silvers, sonder deselve te mogen vercoopen premuteeren ofte bestaede elders ofte aen anderen, in wat maniere datter zij. Op pene inde Ordonnantie ende placcate begrepen. 9. Ende de voors. leveringen ter munte gedaan sijnde, sal hij gehouden sijn des aanteyc- keninge te doen op zijn register van de qualiteyt ende quantiteyt van de zelve ende op wat dach de leveringe van dien geschiet is ende de betaelinge daerop gevolcht. Mede op pene inden Ordonnantie begrepen. 10. Sal niet mogen bicquetteeren eenige goude ofte silvere penningen verkiesende de sware uuijtte lichte, omine de lichte uuijt te geven ende mette sware zijn proffijt te doen. Mede opte pene in den placaaten begrepen. 11. Sal wanneer hij sal vernemen ende verstaen dat eenige goude ofte silvere penningen niet gevalueert nochte tot prijse gestelt bij d'ordonnantie hier te Lande ingevoert cours ende ganck onder den gemeente beginnen te nemen sal hij gehouden zijn des te adverterenden den Gecommitteerde Raden van de Staten van Hollant ende Westvrieslandt ofte den burgemeesteren vander stede zijnder residentie sonder des in gebreke te zijn. Op pene van privatie van zijn officie. 12. Generalijk zoe wat saecken zullen comen tot zijne kennisse daer deur d'Ordonnantie van der munte gecedeert gebroocken ofte in eeniger maniere gealtereert soude mogen worden 't zij int begeven ende ontfangen vande penningen bij de ordonnan tie niet gevalueert off van gevalueerde tot hogeren prijse uuijtt te bieden dan bij de Ordonnantie is verclaert, ofte in 't vervoeren van de materialen buyten den Landen van Hollant ende Westvrieslandt, ofte tot vreemde munten, ofte int verhogen ende steygeren van de van de prise der selver, boven de prise bij de Instructie vermeit, ofte eenige andere saecken daer deur de gestadicheydt ende gelijckmaticheyt vander munte gevioleert ende oorsaecke tot eenich abuijs ende misbruick gegeven soude mogen worden, sal gehouden zijn dezelve, zoe haast die tot zijnder kennisse geco- men sullen zijn, sulks te verthoonen den burgemeesteren van der stede haerder resi- 36

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 35