manvael, $anöt-l)oecli/3jni)ouöcnbc bte Ofte ieerd: Harlem, reguleren in 't winckele uuyt- provinctie van stede geschil- ïitteert zij. Op :e bevonden sal len leggen een jueren van alle e voorvallende versoucken sal der pen- te houden leg- 1 van de Staten stede gelevert nde aesken van gevalueerde als rthoonen den- tot haar ver- hy des in rechte waerde Caerte ende rt zijn uuyt te lackagie, ofte zijn, dewelcke pen inde selve Ireen, grenaille raerde, soe nae, op sijn eedt in n van smelten 20. Manuaal uit 1603. den vijftigsten penninck van de waarde der selver ende bovendien noch op de mate riën, ofte specien van gout alleenlijk coomende beneden den voet des ducaets den tachtigsten penninck van de waerde der zeiver voor de oncosten van het scheyden. Op welck loon hij gehouden sal zijn te snijden in stucken alle de penningen van gout ende silver, soo haest hij die gecoft sal hebben, alvooren de betalinge te doen, in tegenwoordicheijdt des vercoopers, op pene van thien Nederlantsche ducaten tot toeecDeuanoen spatck/ Ouce/ Cngclfe robe ars ban alle afieualuttroe moeonsfcüalueeröe £©u«te DmienDcötn lSS bMtöeöiotoüuimn^oUant cfi ttarfl-önrtUmboc! lufkuttie op f ÊjöoiMtantie Uanbfr jBuntc Batibcn 3are 16 o j Sknamr afaftctos«.eiib« jön gfrrrftcnt br goubc fintttm opren umiUmt jlcbcr- Entfftm©uract tot-ro «uf.-W ft.en ben tDalrr rot- jnrjrtwij flupber** ©ftonlc bcnltrii ifi bat baftdtpbcn 500 goube al/t filtert f&atning&fn tarn ffttbrr fprrie bebonben totrbai pettoc* btfFcretenbe in öHope/inftfujelrfeen otimogbcitefi br frtbc alle totcmbtïöanbf affait tt oojbericn/so ipftia op regarb genomen rit ;ijn bc tooo^fpmnt bpton attbnen gffojtem/jom* befêtbr b'ten boo?b'anbrr rrn beften geeft lonnrn ramen. Jtowwtöc be ^Arte/.©w«oi/ï!hftolrttni/©afU»fw/CeOeoint/ camkni/ cnbr aithcr gotibe tube filurrc iart«i«iian®tBnmel/tkei/bmÖfTgt)^23atenbo^)/^oittum'<»trff»t>oifb etibc Anbrre ötrrgtKliifke bctutile be firtve jOTötlfrijaiibrcntwbanöfiffbfiiöïii aiiope jfjtr/ e«Oriiothraiiobaii cnibrrbanbr figitcrt bat omiiogiirUrö «nac tónbYeuttit b'anöfrKonörrfft)fpürti/«jn om rrbaieöooifclmorcn örfegctatrn: «Snbe ü>ctt gcrtelt tot «oe toantmi U3iffrt«f» bc ftioric ksopot rubcontfaiigtmi tot jobAutsfcni VHfle ais fp De Dpbft toctfrtea nacftm juflm kotnun totxtbtxau Tm s'Grav en-H a gite, By AelhrechtHcyndricxfr, Druckarordi naris dtrHceren Sratcn ikantsvatiHollanc. Anno i 6 o j. Mttpriiiicgia* 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 34