opdracht te pleiten voor vestiging van de op te richten Munt binnen haar eigen muren, tenminste voor de eerste driejaar50. De volgende dag werd in de vergadering van Gecommitteerde Raden te Hoorn echter anders besloten. Bij meerderheid van stemmen werd bepaald dat de Munt de eerste drie jaar binnen Hoorn gevestigd zou worden. Daarna zou Alkmaar aan de beurt zijn voor eenzelfde termijn en Enkhuizen als laatste. Ook werd bepaald dat de opbrengst van de Munt ten goede zou komen van West-Friesland en het Noorderkwartier samen en dat op de muntstukken als omschrift zou worden geplaatst: MONETA NO:ARG:DOMIN:WEST FRISIAE (nieuw zilvergeld van de heerlijk heid West-Friesland) en op de andere zijde DEVS FORTITVDO ET SPES NOSTRA (God is onze kracht en hoop)51. Inmiddels was op dezelfde dag de voormalig muntmeester van Deventer Balthasar Wijntges tot muntmeester te Hoorn benoemd52. De Munt werd opgericht in het pand van het vroe gere St. Catharina Klooster, gelegen aan wat later de Muntstraat moet zijn gaan heten53. Dat de drie Westfriese steden Hoorn Enkhuizen en Medemblik al in een zeei vroeg stadium op het gebied van de Munt niet met Alkmaar samenwerkten blijkt onder andere uit een door hen op 24 januari 1587 gesloten 'Eeuwit geslagen. ^■ilIIP Verbond'. Hierin bevestigden zij hui: samenwerking "nu ende ten eeuwighei daghen", speciaal op het terrein van de muntslag54. Inhakend op he plakkaat van 4 augustus 1586 stelden zij dat ook alle andere munten door de Generaalmeesters toegestaan of nog toe te staan, zouden mogei worden aangemunt. Bij eventuele problemen over de muntprodukti zouden zij ook eenstemmig de bescherming van het recht van munt uit voeren. In augustus 1589 zou aan de eerste periode van driejaar van vestigin van de Munt te Hoorn een einde komen. De drie Westfriese steden startten, waarschijnlijk onder leiding van de gedeputeerde van Hoorn, i i de vergadering van de Gecommitteerde Raden van het Noorder kwartier een politiek spel om de macht van Alkmaar in deze vergade ring te reduceren. Achterliggend plan was het voorkomen dat Alkmaar de Munt binnen haar muren zou krijgen. In de vergadering van de Gecommitteerde Raden te Hoorn van 28 maart 1589 lanceerden de drie Westfriese steden gezamenlijk het voorstel - zogenaamd uit oog- 15. Westfriese munt zoals na 1586 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 25