t. Ordre tVaer naer alle (joude ende Silvere Penningen voortaen inde Geünieerde Provin tien [uilen worden ontfangen ende uytgegpven, opte penen inden Plaeate begre- pen. In date den tweeden Martij 1596. En Ncderlandtfchcn Du- cact van tfeventich in 't Troyfchc Marek, midtf- gaders alle andere Du- aten by het provifionecl Placact panden x. Scptcmbris 1594. gc- )crmittccrt ten pryfe van iij gul. ix ftuy. ■n gouden Reael van fes en vcer- :ichin 'tmarck,tot vgul.vjftuyv. :n halven gouden Reael van tfc- rentich ende een achtfte deel n 't marek, tot ij gul.xiij ftuy. :n gouden Keyfers Gulden van vieren tachtich in 't marek,tot- xxxv ftuy. ;n Nederlandtfchen Kroon van en en tfeventich ende drie quatt 't marek,mi cfgaders de France ionne Krooncn tot iij gul. iiij ftuy. :n Gouden Leeuw van negen en vijftichin'tmarek,tot iij gul. xix ftu. :n Bourgocnfchcn Ryder van tfeventich in 't marek, tot iij gul. ix ftuy. fculde Vlies van vier en vijftich ende een halfin 't marek, tot iiij gul.ix ftuy. to Andrics Gulden van vieren tfeventich in 't marek, tot ij gul. xj ftuy v. 13. Wisselkoersen van Wilhelmus Schilt van twee enkele munten. entfevcnt.ch in t marck.tot ij gul. xj ftuyv. 1 Schuytne van drie en tlcvcntich zoals vastgesteld jn t^rck,toc iij gul. iij ftuy. door de Staten philippus Gulden van vier en van Holland, tfeventich in 't marek, tot ij gul. iiij ftuy. 2 maart 1596 en Philippus Klinckaert van fes (Groot tn tfeventich in t marek,totxxxvij ftuy. Plakkaatboek, I, jn gtootcn Ktuyfaet van Pottu- 2741, fragment). pelvan fevcn in tmatck,tot—xxxiuj guld. 'tPiftoletvan Spangicn van vieren, van achticn in 't marek, totxij gul.xiij ftu. 't Dubbelt Piftolct van Spangien van fes en dertichin't marck.tot-vj gul. vj ftuy. Datenckcl Piftolct van Spangien van twee cn tfeventich in 'C marck.tot iij gul. iij ftuy. 't Dubbelt Piftolct van Italicn ,van fes cn dertichin't marek, tot vjgul. iij ftuy. Hetenckcl Piftolct van Italicn,van tweeen tfeventich in 't marek, tot - iij gul. j ftuy v. Den grooten Reael van Ooften- rijckvan fefthicn ende een half in t marek, tot xiiij gul. xv ft. Den dubbelden Ducactvan Span gien midtfgaders de dubbelde Ducatcn inde refpeflive Vcree- nichde Ncdcrlandtfchc Provin ciën voor date van defen ghcfla- gcn.van xxxv. in't marek, tot vj gul. xix ftu. De Kroon van Portugael metten korten Kruyccvan tfeventich in't marek, tot iij guld.v ftuy. De Kroon van Portugael metten langen Kruycc, van tfeventich in't marck.tot iij gul. iiij ftuy. Den dubbelde Ducact van Italien, van xxxvj. in 't marek, totvj gul.xv ftuy. Den enckclen Ducact van Italien, van Ixxij. in 't marek, tot iij gul. vij ftuy. Den Milerces van Portugael, van twee en dertich in 't marck.tot - vij gul. j ftuy. 1 Den halvcn Milerces van vier en tfeftich in't marek, tot iij gul. x ftuy. Den Goutgulden van Duytflandr, De Staten-Generaal waren ook niet bij machte de Rijkssteden, anders dan door het geven van een jaarlijkse premie van 2000,- hun Munt te laten sluiten. Een voortdurende afweging wat voor de steden het meest voordelig zou zijn was het gevolg31. Pas in 1659 kwam het tot een nieuw besluit van de Staten-Generaal om maatregelen te nemen tegen de gewestelijke en stedelijke muntslag beneden de Generaliteitsvoet32. De resolutie van 11 augustus 1659 was vooral ook gericht tegen de in grote getale binnendringende Zuid- Nederlandse patagons en dukatons33. Ook deze resolutie heeft niet kun nen leiden tot eenheid in de regeling van muntzaken. Uiteindelijk werd na jarenlang politiek geharrewar, waarbij Holland 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 21