ter. Hieruit komt de oprichting voort van de Stichting Garantiefonds. Dit garantiefonds stelt de plaatselijke banken in de gelegenheid achterge stelde leningen te verstrekken aan ondernemers met een goed onderne mingsplan, maar met een tekort aan eigen vermogen. Vaak zijn dit de zogenaamde 'starters'. De sterke vermogenspositie van de bank en het feit dat extra winst voor een coöperatie geen doel op zichzelf is, ligt in 1985 aan de totstandkoming van het fonds ten grondslag. 1986 is een historisch jaar. Op 14 oktober wordt door de ledenvergade ring de fusie goedgekeurd tussen de Rabobank Alkmaar (kantoor Emmastraat) en de Rabobank Zuivelbank Alkmaar. Per 1 december vindt de feitelijke fusie plaats. Een tweede ontwikkeling inzake de één wording van de rabobank betreft de overeenstemming tussen de Rabobank Schermerland en de Alkmaarse bank over de overdracht van het kantoor aan de Vondelstraat. Zowel door de fusie als door de over dracht komt het uiteindelijk doel van één coöperatieve bank in Alkmaar een forse stap naderbij. Belangrijk is ook de overname van het Assurantiekantoor West-Friesland. Het balanstotaal komt voor het eerst boven de vierhonderd miljoen gulden. Hiermede rangschikt de Rabobank Zuivelbank Alkmaar zich tussen de grootste banken in de organisatie. Informatieplicht Externe gebeurtenissen die de bevolking beroeren, zetten vaak hun stempel op de gang van zaken binnen het bankbedrijf. In 1987 zijn er twee feiten die ingrijpende gevolgen hebben: de in een vroegtijdig sta dium aangekondigde uitbreiding van de informatieplicht aan de fiscus inzake rentevergoeding door banken en de 'beurskrach'. Vooral het uit blijven van duidelijkheid rond de informatieplicht roept veel vragen op bij de bank en bij de cliënten. In veel gevallen trekken de cliënten daar op een eigen conclusie en worden de tegoeden opgenomen. Dat ver dwijnt naar het buitenland of renteloos in 'de oude kous'. De beurs krach zorgt voor een herrekening van de positie en het stellen van extra zekerheden. Een dieptepunt in de historie van de bank vindt plaats in 1988: vier gewapende overvallen op kantoren. Een nieuwe zorg had zich aange diend. Vooral de naweeën van de doorstane angst voor de medewerkers is een grote zorg. Een onderzoek in 1990 naar het aantal bezoekers van de bank leert dat gemiddeld per dag 2500 mensen aan de balies verschijnen. Bijna negen honderd mensen komen dan geld opnemen uit de geldautomaten. In 1985 werden 'nog maar' tweeduizend bezoekers geteld en had de bank 134

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 133