zijn om het kerkorgel te restaureren en te bewaren voor het nageslacht. In het begin van de tachtiger jaren besluit de directie van de rabobank haar maatschappelijke taak uit te breiden in de vorm van financiële steun aan het verenigingsleven. Zelf noemt de bank de aktie 'Steunpilaar voor het Alkmaarse verenigingsleven'. Om een voorbeeld te geven: In 1981 sponsort de bank het Europees kampioenschap carambole-kegelen. Ook wordt het Rabo-Zuivelbank-Rapidtoernooi georganiseerd. Dit ter gele genheid van het 75-jarig bestaan van de Alkmaarse schaakclub VVV. Ten behoeve van de Stichting kinderboerderij De Rekerhout wordt in samenwerking met een weekblad een halve marathon georganiseerd. De jaren tachtig De zorgelijke economische ontwikkelingen in ons land gaan niet onge merkt aan de bank voorbij. In 1983 staat bijvoorbeeld de groei van het balanstotaal onder zware druk. Een verminderde toevloeïng van spaar gelden enerzijds en wegsluizen van middelen naar aandelen en staatso bligaties anderzijds zijn de belangrijkste oorzaken. Desondanks groeit het balanstotaal met ruim zes procent naar 292 miljoen gulden. De groei van het aantal bankrekeningen blijft gelijke tred houden met de toename van het aantal inwoners in Alkmaar. De stijging van de spaargelden bedraagt in 1983 'slechts' 8,1 procent, tegen 14,6 procent in het jaar daarvoor. In dat jaar valt vooral een grote verschuiving te constateren in de vorm van zekerheidstelling waartegen geleend wordt. Er wordt zeer veel geld uitgezet onder de garantie van de overheid en op basis van hypotheek, al dan niet met gemeentegarantie. Nieuw fenomeen op de arbeidsmarkt is voor de rabobank in 1983 het aantrekken van zogenaam de schoolverlaters. Zeven schoolverlaters krijgen voorrang bij het ver krijgen van een volledige baan bij de bank. De jaren tachtig staan ook in het teken van de organisatie door de rabo bank van de eerste zogenaamde seminars. Samen met gespecialiseerde instellingen worden onderwerpen gekozen die een breed maatschappe lijk draagvlak hebben. Vooral het bedrijfsleven is de doelgroep waarop de seminars zijn gericht. In 1984 werd een B-leden seminar georgani seerd waarbij als hoofdonderwerp testament en erfrecht centraal staat. Voor de middenstand wordt het prikkelende onderwerp 'Personeel, een lust of een last' in een seminar behandeld. Daarvoor is al aandacht geschonken aan het onderwerp 'winkeldiefstallen'. Garantiefonds Binnen de landelijke rabobankorganisatie is in 1985 veel aandacht besteed aan de accentuering van het oorspronkelijke coöperatieve karak- 133

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 132