jn recht van vijl bisschop I (936-973) inthuizen te nt werd op n, een klein t al te gede- slecht lees- afnam, kon graven van naast de al iet recht van ook buiten macht had plaatsen als 1040-1076), v), Kampen Vollenhoven el 1020). eel van deze ïog al eens is had tot de van de 11 e rrg geopend Is graaf Dirk jwel zonder of er in die 7. Muntvondst Avendorp 1892. Denier (ook wel •■nning of kopje noemd) van graaf Floris V '0 13 mm). eerste periode van muntslag in het graafschap Holland ook nog elders gemunt is. De vondst van zo'n 1200 zilveren penninkjes met de afbeel ding van een anonieme bisschop op de voorzijde te Avendorp bij Schagen heeft geleid tot de veronderstelling dat er rond het midden van de 12de eeuw te West-Friesland een Munt zou zijn geweest3. De veron derstelling dat er een eeuw later te Medemblik werd gemunt is geba seerd op het omschrift op de keerzij de van een penning die tijdens de regering van graaf Floris V (1256- 1296) geslagen moet zijn. Dit omschrift luidt namelijk: MONEta MEDENBLEC. Zekerheid over de lokatie van de Munt waar deze stuk ken zijn geslagen bestaat er evenmin4. Niet minder interessant, maar net zo onzeker, is de eventuele muntslag door een zekere Reinward te Alkmaar omstreeks 1150, waarover in de periodiek Oud Alkmaar een aardige discussie is gevoerd, zonder dat er echt veel meer zekerheid over een muntslag te Alkmaar uit voortgekomen is5. Mijns inziens zou eens onderzoek moeten worden verricht naar de mogelijkheid dat deze Reinward het ambt van wisselaar bekleedde. Heeft de bekende eco noom W.C. Mees ons niet reeds in zijn dissertatie uit 1838 gewezen op het feit dat het recht op de wissel in oorkonden in het latijn omschreven werd als "jus monetae", hetgeen Reinward gemakkelijk tot "nronetari- us" maakt6? Voor werkelijk bewijsbare muntacti- viteit in Alkmaar en later elders in Noord-Holland moet verwezen wor den naar het artikel in dit boekje dat gaat over de Alkmaarse noodmunten en naar de behandeling van de jaren '80 van de 16e eeuw in de twee vol gende hoofdstukken van dit artikel. Dat er in Noord-Holland meer dan alleen Nederlandse munten hebben gecirculeerd wordt bewezen door tal van muntvondsten. Ik noem er enkele. Te Schagen werden bij een archeologische waarneming tijdens graafwerkzaamheden op de Markt in 1982 een 13e eeuwse penning uit Kleef en vier uit Nijmegen gevonden. In hetzelfde jaar werd te Hoorn op het Kerkhof van de Nederlands Hervormde Kerk een 10-tal laat 15e eeuwse zilveren munten gevonden, waarvan er drie vervaardigd waren 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 12