Het bestuur is verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht. Jaarlijks moeten de financiële stukken, binnen een maand na goedkeu ring door de algemene ledenvergadering, gedeponeerd worden 'ter grif fie van het kantongerecht'. Er moet een afschrift naar de centrale bank te Utrecht worden gezonden. De leden van de Raad van Toezicht (minimaal vijf leden) worden benoemd door de algemene vergadering. Drie leden moeten voortkomen uit de voordracht van de Bond van Zuivelfabrieken in Noord-Holland. Maar er wordt nog veel meer vast gelegd in de oprichtingsakte. "Alle geldhandel waaraan enig gevaar is verbonden is volstrekt verbo den", schrijft een notarisklerk met behulp van inkt en kroontjespen in de akte. De winst wordt bewaard en tot reservefonds gevormd. Wanneer het fonds 100.000 gulden en meer bedraagt 'kunnen' deze inkomsten besteed worden ten bate van de leden. De vereniging wordt in 1918 aangegaan voor een periode van dertig jaar. Op 19 juni wordt de ver eniging ingeschreven in het register ter griffie van het kantongerecht te Alkmaar. Frieslandbank De oprichting van de Coöperatieve Zuivelbank in 1918 is opgezet naar goed voorbeeld van de gelijknamige bank die zes jaar eerder in Leeuwarden was gesticht. Het ontstaan van de bank in Alkmaar hangt ook nauw samen met de ontwikkeling van de coöperatieve zuivelindus trie in zowel Friesland als in Noord-Holland. In beide provincies zijn het de bonden van coöperatieve zuivelfabrieken die het initiatief nemen. Voor de financiering zijn de zuivelfabrieken in die tijd aangewezen op de zeer zakelijke hulpverlening van commerciële banken. Het blijkt voor de fabrieken erg moeilijk te zijn, geld aan te trekken op een andere manier dan onder persoonlijke borg van bestuursleden van de fabrieken. Een eigen coöperatieve bankinstelling op basis van wederkerig dienstbe- stoon en de in een coöperatie gebruikelijke aansprakelijkheidsregeling lijkt een oplossing te bieden voor de financieringsvraagstukken van de zuivelfabrieken. Friesland ging Noord-Holland dus voor. Toen de zeven zuivelfabrieken in de regio Alkmaar het initiatief tot de stichting van een eigen bankin stelling namen, stond de Coöperatieve Zuivelbank in Leeuwarden dus model. Het is daarom niet toevallig, dat de eerste directeur de heer J. Dokter werd, die zeer nauw betrokken was geweest bij de voorbereiding en oprichting van de coöperatieve bank in Leeuwarden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 123