77. In 1952 gaat het hoofdkantoor naar dc Langestraat. fdkantoor aan de vangst van gelden in deposito en in rekening-courant verkeer, het verle nen van credieten tegen persoonlijke of zakelijke waarborg en het uitge ven of plaatsen van obligaties ter verkrijging van oprichtings- of stich tingskapitaal. Ook het verlenen van bemiddeling bij het kopen en ver kopen van effecten, wissels en andere handelspapieren behoort in 1918 tot de kerntaken van de nieuwe Coöperatieve Zuivelbank, evenals het inkasseren en betalen van wissels. Daarbij komt nog het sluiten van leningen en beleningen of het lenen van middelen daartoe, het rentege- vend en veilig beleggen van gedeponeerde gelden én het vormen van een reservefonds. De coöperatie kent alleen 'rechtspersoonlijkheid heb bende verenigingen die een zuivelfabriek drijven' tot leden. Notaris Van Leersum heeft 28 dichtbeschreven vellen papier en 48 arti kelen nodig om vast te leggen op welke (democratische) wijze de bank- vereniging bestuurd dient te worden. Toetreding tot lid van de bankvereniging is aan strenge eisen gebonden. Het bestuur beslist in ieder geval, na de Raad van Toezicht te hebben gehoord, binnen een maand na ontvangst van de aanvrage, welke beslis sing uiterlijk binnen acht dagen nadat zij genomen is aan de aanvrager schriftelijk wordt meegedeeld. De afgewezene heeft recht van beroep op de algemene vergadering. Het bestuur heeft het recht, alvorens tot de beslissing over te gaan, een financieel- en administratief onderzoek naar de toestand van de aanvrager te doen instellen. Toetreding tot de bank- coöperatie vindt plaats door 'gedagtekende ondertekening van het regis ter der vereniging of door een notariële akte in afschrift aan het register gehecht'. Het lidmaatschap eindigt door opzegging, uitzetting en faillis sement. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen rechten en ver mogen aan de coöperatie. Uitzetting kan plaats vinden op voordracht van het Bestuur, de Raad van Toezicht en bij besluit van de algemene ledenvergadering. Controlemiddelen Leden hebben recht voorschotten te ontvangen onder voorwaarden nader te bepalen door het bestuur. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan administratieve controle van hun boekhouding en moeten alle gevraagde inlichtingen geven. Zonder toestemming van het bankbestuur mogen leden bij derden geen nieuwe leningen aangaan of credieten opnemen. Het bestuur geniet geen bezoldiging. Behalve reis kosten kan presentiegeld worden toegekend. Het bestuur wordt bijge staan door een directeur, 'en is bevoegd deze en diens plaatsvervangers schriftelijk te machtigen om namens de vereniging te tekenen en deze te verbinden'. 123

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 122