n de vroed- apnieuw een penning zou jedkeurings- ing om een at raadsleden aarmee is de ik geraakt. len op zoek was naar een verantwoord en stijlvol ereteken en representatiegeschenk, kwam de gedachte boven daarvoor een naslag van de originele vroed schapspenning te laten maken. Zo werden in 1990 bij 's Rijksmunt in Utrecht zilveren naslagen gemaakt naar het origineel uit de 17e eeuw. Zij zijn voorzien van het muntteken van muntmeester drs. Chr. van Draanen (pijl en boog). Nieuw geïnstalleerde raadsleden ontvangen na hun toetreding uit handen van de burgemeester een exemplaar van deze penning. Ook wordt hij in bijzondere gevallen aan derden uitgereikt. Naast het zilveren exemplaar bestaat er een "goedkopere versie" die als representatiegeschenk dienst doet. Andere erepenningen van stad In 1923 gingen burgemeester en wethouders er toe over ereblijken in de vorm van penningen toe te kennen voor dienstjubilea van gemeenteper- soneel. Ambtenaren kregen voor een 40-jarig jubileum een gouden penning, beambten en werklieden een zilveren. Voor 25 jaar gemeente dienst kreeg men een zilveren resp. een bronzen penning. In de jaren dertig werd vanwege de bezuinigingen het goud vervangen door zilver en het zilver door brons. Later werd weer een kleine gouden medaille ingevoerd en in 1967 kreeg de gouden penning weer de oorspronkelijke maat van 35 mm. In de jaren zeventig ontstond er een discussie of de legpenning wel de meest gewenste vorm van beloning voor langdurige dienst was. Er werd zelfs een enquête onder het gemeentepersoneel gehouden, die opleverde dat de meerderheid de voorkeur gaf aan een gratificatie in plaats van de penning. Besloten werd de keuze aan de jubilaris over te laten. In de praktijk wordt thans nog zelden een legpenning voor trouwe dienst uit gereikt. 75. Hel gouden stadszegel van Alkmaar, 1978. Penning van verdienste In 1978 werd er door de gemeenteraad bij verordening een gouden stads- zegel en een zilveren penning van ver- dienste ingesteld als eretekenen van de JjJLjLgemeente Alkmaar. Het gouden stadsze- gel is een eerbetoon voor ingezetenen of niet- ingezetenen. Het is tweemaal uit gereikt, op 6 juli 1979 aan mevrouw G.A.A. Holzmiiller-Teengs, die 21 jaar lid van de raad was geweest en in vele besturen had gezeten. De tweede uitrei king was op 9 juni 1987 aan mr.N.J. 119

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 118