Isdien her- marranen. ;n. Van de Tanen vin- 3ortugezen cooplieden >en. Nadat s gevallen, gevestigd, velen ver- uitbreken al joden in jen Spanje soord voor n Utrecht" ilgd mocht en had ge- gepast. De te mogen geen ver- loeten dra- oe dat me- 1 daar ves- len hun af- len was in ikale over- De plaat- n Asjkena- ten van de in.4 Ie mogelij- iche joden. Deze, een n veel ver- ïen onder- roond met .V Grafsteen afkomstig van de Joodse begraafplaats te SchoorI, ontdekt bij de ingang van het Hervormde kerkje te Groet. Al spoedig werd in Amsterdam een synagoge gesticht. Ondanks de vrijheid, die de joden in Amster dam genoten, werd het hun niet toegestaan een eigen begraafplaats in de directe omgeving van Am sterdam te hebben. Uri Ha-levie bemiddelde bij de Staten van Hol land en West-Friesland en in 1602 gelukte het in de omgeving van Alkmaar tot dit doel een stuk grond te kopen. Men kocht van de Alkmaarse burger Johan de Nach tegale in de omgeving van Groet: "een huysgen met omtrent 2/3 paerten van een morgen gheest- land".5 Hoewel de Alkmaarse vroedschap een ruim standpunt innam ten aan zien van de toelating van joden, verzette zij zich tegen deze koop zodat het transport van de grond eerst op 10 juli 1609 tot stand kwam. Op verzoek van dezelfde Uri Ha-levi nam de Alkmaarse vroedschap op 10 mei 1604 het volgende besluit: is geaccordeert ende toegelaten, dat zij hier ter stede mogen comen, ende soo gerustelick ende sekerlick blijven ende wonen als anderen goeden burgeren ende onderdanige ingesetenen deser plaetse, ende haer geloofs beleven ende sig generen als in andere plaetsen van de christenheyt henlieden toegelaten wordt. mits ze zich zouden onderwerpen aan alle stedelijke voorschriften.'1 Er zijn aanwijzingen dat zich meteen daarna joden in Alkmaar vestig den. Op 20 oktober 1613 werd het verzoek van Francisco Fernandes tot toe lating van enkele gezinnen der portugese natie in de stad ingewilligd. Het betrof de aanverwante families du Pas en Duarte, die zich voor ge ruime tijd in Alkmaar zouden vestigen. De familie Duarte was een be kende marranenfamilie uit Antwerpen. Zij waren welgestelde kooplie den met een hoge culturele ontwikkeling. Eén van de bekendsten onder hen was Gaspar Duarte, gezegd de Weerdt. In geheel zijn optreden was hij de begaafde, cultureel geschoolde grote 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 9