anmelding gepleegde menschenroof werd nimmer meer iets vernomen zelfs geen berichtje van de slachtoffers zelf of ze nog in leven waren hetgeen voor de achterbhjvenden een kwelling des te meer was. Zelf kregen wij enkele Amsterdamsche vluchtelingen die het veiliger vonden tijdig de hel te verlaten, en deze vonden in onze stad bij ge- loofsgenooten en ook bij andersdenkenden een veilige schuilplaats. Se dert die tijd, tot we uit onze woning werden gezet hadden we een nooduitgang in orde gemaakt, die zoodanig vernuftigd in elkaar zat, dat als b.v. in de nacht aan onze voordeur en achterdeur tegelijkertijd poli tie zou staan om mij op te halen, dan zou ik daar nog tusschen door hebben kunnen ontkomen om via een ongesloten deur bij buren in huis te komen en verder alzoo den dans te ontspringen. Dat er intusschen vanat dien tijd van rustig slapen geen sprake meer was, zult U begrijpen. Van ieder gerucht -voetstappen, maar vooral van motorgeronk schrok ken we wakker en waren altoos op het ergste voorbereid. In het voorjaar van 1941 maakten de n.s.b.- en w.a.-leden het in ver schillende plaatsen de caféhouders zoodanig lastig met "verzoeken" om Joden de toegang tot hun lokalen te verbieden dat zij noodgedwongen wel aan deze "verzoeken" moesten toegeven en konden we in ons vrije landje de eerste bordjes zien verschijnen dat de toegang voor Joden ver boden was. Met een spoed, een beter doel waardig, werd ook deze zaak van "hoogerhand" in orde gemaakt, zoodat er in september geen enkele in richting meer was waarin wij mochten worden toegelaten. Met de cafés werden tegelijkertijd de badhuizen, plantsoenen en vermakelijkheden verboden en overal heeft men sindsdien die bekende bordjes zien ver schijnen. Intusschen had mijn dochtertje met goed gevolg haar toelatingsexamen voor de H.B.S. gedaan, doch juist een week voor de aanvang der cursus verscheen in de dagbladen het verbod om Joodsche kinderen tot inrich tingen van onderwijs toe te laten anders dan op speciale Joodsche scho len. Daar het wat moeilijk was, om voor mijn dochtertje alleen een H.B.S. te gaan oprichten, bleef ze dus verstoken van onderwijs en heb ben wij hier later, zij het op gebrekkige wijze, op andere wijze in voor zien. Met de kinderen die nog de lagere school bezochten was het nog moeilijker, omdat ook die plotseling van de scholen werden verwijderd, zij het dan meestal met oprechte betuigingen van spijt van de betrokken onderwijzers. In onze gemeente werd de moeilijkheid na zeer veel voorbereidend werk, en na het oplossen van heel veel bezwaren zoodanig in orde ge maakt, dat half October in een lokaal der Joodsche gemeente een z.g. fil 85

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 83