Noten 1. J. Stoutenbeek P. Vigenevo. Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids. Am sterdam 1989, blz. 14 2. De Tisj be'Ab, de dag waarop herdacht wordt dat zowel de eerste als de tweede tempel werd verwoest, viel in het jaar 1492 op 2 augustus. Volgens de traditie moesten de joden op die dag Spanje verlaten. 3. A. Vos. De Sefardiem van Middelburg. Artikel in Ter Herkenning, 19e jrg, no.4, blz. 282 4. Stoutenbeek Vigenevo, a.w. blz. 15 5. Ongeveer een halve hectare. Er wordt in de stukken wel steeds over Groet gespro ken, maar feitelijk lag de begraafplaats in Schoorl aan de voet van de duinen ten westen van het fietspad naar Groet halverwege de "Rode Leeuw" (v.h.) en de Schoorlse Zeeweg. zie: P.Bruël. De Spaans Portugese Joden in Nederland en de begraafplaats te Schoorl. Artikel in De Duinstreek van 17 juli 1985, overgenomen in Rapport inza ke inventarisatie Joodse begraafplaatsen in Noord-Holland. Bergen 1989. 6. C.W. Bruinvis. Israëlieten te Alkmaar. Alkmaar 1912, blz. 3 7. GAA OR 141-251 vsc 2 May 1613 8. GAA OR 146-207 9. GAA Stad 288 bl 39 vso tussen 3-9-1624 en 2-5-1628 10. Bruël, a.w. blz. 45 11. J. Michman e.a. Pinkas. Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland. Ede/Amsterdam 1992, blz. 276 12. GAA Notulen Hervormde Kerkeraad deel 5 13. E. van Voolen. De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Neder landse provincie. Amsterdam 1984, blz. 17 14. Bruinvis, a.w. blz. 9 15. Bruinvis, a.w. blz. 5 16. Hij was de jongste zoon van Aaron Prins, die zich omstreeks 1745 in Alkmaar ves tigde. Meer informatie over deze familie is te vinden in bijlage III. De genealogie Prins is samengesteld door D. Bos. 17. GAA Stad 152-95 16 dec 1800 18. Stoutenbeek Vigenevo, a.w. 24 19. Bruinvis, a.w. blz. 25 20. Bruinvis, a.w. blz. 14 21. Hartog Beem. De verdwenen mediene. Amsterdam 1950, blz. 21 22. A. Elte. Geen graf voor A. de Wolff op joodse begraafplaats. Art. Alkmaar 11 nov. 1981 23. Gesprek in 1991 met de in Israël wonende Sal. de Wolff 24. Bruinvis, a.w. blz. 26-27 25. Nieuw Israëlitisch Weekblad, jrg. 59, no 23 26. Alewijn Visser. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Murmellius-gymnasium. Alkmaar 1954, blz. 102-104 27. Eli Prins. 1925: De Langestraat, zoals ik haar om dat jaar herinner. Periodiek Oud- Alkmaar 9e jrg-1985, no 3, blz. 706 28. Mededeling van de heer I. Tnjbetz, geb. 1918 29. Prins, a.w. blz. 701 30. Nieuw Isr. Weekblad jrg 40, no 35 31. Nieuw Isr. Weekblad jrg 50, no 37 75

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 73