van hen werd afgevoerd naar het concentratiekamp Buchenwald, waar de meesten om het leven kwamen. De Amsterdammers gingen op 25 februari over tot een grootscheepse staking als protest tegen de joden vervolging. Verschillende Amsterdamse joden ontvluchtten in die dagen hun stad en vonden ook hier in Alkmaar onderkomen bij hun geloofs genoten en anderen. Vakantiehouden was er voor diegenen, die zich dat konden veroorloven deze zomer niet meer bij. In juni 1941 werd het aan joden verboden gebruik te maken van hotels, pensions en andere logeergelegenheden. 28. Klassefoto om streeks 1930 van de meisjesschool aan de Oude gracht. Onderwij zeres was Mej. Blom. Op de voorste rij, tweede van links Bckkie Elte, twee de rij, tweede van rechts Cecilia de Wol ff (2 joodse meisjes). Na au gustus 1941 mochten joodse kinderen niet meer een algemene school bezoeken. In augustus maakte Nederland zich op voor het komende schooljaar. In tal van gezinnen was afgewogen naar welke school de kinderen zouden gaan. Voor joodse kinderen was de keus echter beperkt. Zij mochten niet langer openbare en bijzondere scholen bezoeken. Ook in Alkmaar kregen de hoofden van alle scholen een verzoek opgave te doen van hun joodse leerlingen en opdracht hen van school te verwijderen. Voor de joodse kinderen, die de lagere school nog bezochten werd in één van de lokalen van de Synagoge een eenmansschool ingericht. Op 10 januari 1941 werd "verordening nummer 6" afgekondigd. Deze schreef de aanmelding en registratie van alle personen van "joodsen bloede" voor. Men is dat, volgens artikel 2, indien men "van tenminste één naar ras voljoodse grootouder stamt." Een "voljoodse grootouder" is iemand, die tot de joods-kerkelijke gemeenschap behoord heeft of behoort (artikel 4) Ras blijkt dus terug te voeren tot godsdienst. Bin nen vier weken (voor 24 februari) moesten alle joden -niet alleen de 54

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 52