klaagden de broeders Prins en Koopal dat hun leraar teveel over het Oude Volk preekte. Ook zijn politieke stellingname ontmoette in doopsgezinde kring, waar men zich in dat op zicht neutraal wilde opstellen nogal wat weerstand. 26. Ds. Frits Kuiper geschilderd door Edgar Fernhout. Bij de opkomst van het Natio naal Socialisme betoonde Kui per zich een openlijk tegenstan der van deze beweging. Toen in 1936 in de stad een socialisti sche demonstratie werd gehou den tegen de Nazi's nam ook hij daar aan deel. Hij bracht met de andere deelnemers bij die gelegenheid de communis tische vuistgroet. De N.S.B.ers ageerden hiertegen fel in hun plaatselijk orgaan "de Strijd". Zij betichtten Kuiper ervan meer politiek agitator dan predikant te zijn. In zijn eigen gemeente verdedigde Kuiper zich door te stellen dat zijn politieke houding geen hobby was, maar een po ging zo goed mogelijk christen te zijn. Op een Doopsgezinde landdag te Arnhem in 1938 stelde hij in een le zing, getiteld: "De grenzen van onze Doopsgezinde Vrijheid", dat een Doopsgezinde nooit antisemiet mag zijn. Want een Jood is voor een Christen allereerst: "een zoon van Abraham, een deelgenoot van de be lofte, een stamgenoot van onzen Heer Jezus Christus."41 Kuiper was ook een warm voorstander van het Zionisme, de beweging door Theodor Herzl in gang gezet om het joodse volk weer te laten te rugkeren naar Palestina. Hij was bevriend met de joodse familie Prins, die het Zionisme een warm hart toedroeg Een van hen, Mr.A.A. Prins, advocaat te Amsterdam sprak op 30 november 1938 in een vergadering van de afdeling Alkmaar van de Nederlandse Zionistenbond in de Har monie. In zijn lezing zei hij: "De joden hebben tweeërlei plicht, ten eerste: te zorgen, dat zoveel mogelijk joden worden gered uit de Duitse hel en ten tweede dat zij meewerken aan de opbouw van de joodse staat in Palestina. luiten zij dat na, dan verzaken zij hun plicht tegenover de joden van de hele wereld. Overigens lieten blijkens het slotwoord van de voorzitter Drs.J. Mossel de Alkmaarse joden op deze avond nogal verstek gaan. Van Rabbi de 48

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 46