Ten geleide Een heel bijzondere uitgave krijgt u dit jaar van Oud Alkmaar. Op 5 maart 1992 was het namelijk vijftig jaar geleden dat de joodse inwoners van Alkmaar gedwongen werden naar Amsterdam te verhuizen. Het be gin van een tocht, die voor velen het einde zou betekenen. Slechts een enkeling keerde terug. Zo kwam er een einde aan drie eeuwen joodse samenleving in Alkmaar. Hieraan is dit boek geheel gewijd. J.D.Kila heeft deze geschiedenis op voortreffelijke wijze beschreven. We zijn de auteur dankbaar voor alle moeite, die hij zich heeft getroost om dit tijdsbeeld te schetsen. Daarnaast hebben wij gemeend een zich in het archief bevindend manuscript van Abraham Drukker te moeten afdrukken. Zijn aanteke ningen getuigen ervan hoe er gedurende de bezetting door de joden is geleden, ook hier in Alkmaar. Met de uitgave van dit "document hu- main" willen we de herinnering aan deze stadgenoten levend houden. De voorzitter, J.IJff Bij de kennismaking met de herinneringen van Abraham Drukker realiseerde ik mij dat het in 1992 al weer een halve eeuw geleden zou zijn dat de Joodse gemeenschap in Alkmaar gedwongen werd de stad, waar ze al eeuwen mee verbonden was, te verlaten. Dat bracht me op het idee dit geschrift in druk te doen verschijnen. Wat hier in alle een voud en eerlijkheid is geschreven, brengt ons immers te binnen dat ook hier door Joden is geleden onder de blinde haat, die hen de eeuwen door heeft vervolgd en die vijftig jaar geleden zijn afschuwelijk diepte punt vond in de "Endlösung" onder het Nazi-bewind. Het stemt mij tot dankbaarheid dat de Vereniging "Oud Alkmaar" hiervoor de weg heeft willen openen. Speciaal geldt mijn dank mevr.drs.M.L.Pop-Jansen, bestuurslid van Oud Alkmaar en redactrice van het verenigingsorgaan. Zij toonde zich direct enthousiast voor het plan en heeft met mij gezocht naar vorm en mogelijkheden, waarin we deze uitgave konden realiseren. Aanvankelijk dachten we de herinnerin gen van Abraham Drukker te doen voorafgaan door een heruitgave van Bruinvis' boekje "Israëlieten in Alkmaar" van 1912. Dit nooit in de handel gebrachte geschrift bevat een dermate volledige geschiedenis van de Joden in Alkmaar, dat we het gevoel hadden hier niet veel nieuws 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 3