jarige huwelijksviering een aantal prachtige "porouges" (voorhangsels voor de Ark) geschonken. De vereniging telde op dat moment 70 le den.33 In 1891 werd het genootschap Esrat Aniejiem opgericht. Het had als doel de ondersteuning van armlastigen in de gemeente. In de jaren twintig bestond er ook een joodse jeugdvereniging "Ivria". Aan persoonlijke gebeurtenissen werd vaak aandacht geschonken. Toen in 1880 de heer H.S. Blok, vele jaren voorzitter van Gemilath Gesed Weëmeth, naar Nijkerk vertrok werd hem een grootse huldiging be reid.34 In september 1906 werd plechtig herdacht dat de heer S. Prins Azn 40 jaar hulp-gazzan (voorzanger) van de gemeente was geweest. Het 40 jarig jubileum als koster van de heer J. Deen werd op 6 januari 1913 uitgebreid gevierd. Als geschenken kreeg hij een zilveren beker, een specerijen-toren en hawdole-kandelaren.35 Op 17 juli 1925 nam hij afscheid uit deze functie. Benjamin Kuyper viel een huldiging ten deel op 25 maart 1932 wegens zijn 25-jarig voorzitterschap van de Israëliti sche Schoolcommissie. Hij kreeg bij die gelegenheid een oorkonde ont worpen door Abraham Elzas met een tekst van rabbi de WolfF. 10 Markante personen De Alkmaarse joodse gemeenschap heeft enkele figuren gekend die ste delijk en landelijk bekendheid verkregen. De eerste die we in dit ver band willen noemen was Salomon Emanuel Manheim. In 1772 had hij zich in Alkmaar gevestigd samen met zijn vrouw Mietje Mozes en drie kinderen. Zonder twijfel was hij iemand, die niet over zich liet lopen. In 1808 werd hem door het stadsbestuur de zilveren vroedschapspen ning toegekend en bovendien een wekelijkse gratificatie van ƒ.3,- tot zijn dood. Dit wegens de grote moed die hij meermalen aan de dag ge legd had bij het redden van mensen. Een huzarenstukje was zijn ingrij pen geweest in een zeer gevaarlijke situatie die ontstaan was op een beurtschip van Amsterdam naar Alkmaar. De schipper en zijn knecht waren dronken zodat op een gegeven moment een aanvaring dreigde, die op een ramp zou hebben kunnen uitlopen. Dank zij het moedig op treden van Salomon Emanuel en een loods van het eiland Texel, die aan boord was, kon dit voorkomen worden. Vele jaren heeft hij van deze gemeentelijke gratificatie mogen profiteren,want hij bereikte de hoge leeftijd van 101 jaar. De Alkmaarsche Courant van 27 november 1826 bevatte het volgend bericht: "Heden overleed alhier in den hogen ouderdom van 101 jaren Salomon Emanuel Manheim, van de Hoogduitsche Israëlitische gemeente. Een man bij alle zijne medeburgeren in het hoogste aanzien, welke door belangelooze men- 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 38