van deze viering citeren we: "Na het uitvoeren van een ouverture betrad ten 8 ure de heer S. Prins Azti, president der vereen, het podium, schetste in gevoelvolle woorden de beteekenis daarvan hetwelk dan in tegenwoordigheid van bijna al de leden en nog eenige be langstellenden herdacht werd. Daarna werd door den secretaris en leeraar, den eerw. heer Kalkoene, kort verslag van de lotgevallen des genootschaps gegeven, waarin hij met eerbied de nagedachtenis van de stichters huldigde. Daarna hield hij de feestrede naar aanleiding van de twee laatste verzen uit Psalm 145 en ein digde met gebed. Met nog enkele schetsjes en een bal tot slot werd dit feest beëindigd.3" Tien jaar later was het uiteraard weer feest, al hield men het in verband met de oorlogsomstandigheden wat sober. De hoogbejaarde heer Aron Prins voerde o.a. het woord. Hij gaf als zijn mening dat kerk en chevre- bestuur, twee corporaties, nauw aan elkaar verwant, steeds homogeen behoorden samen te werken. Daar mankeerde het in menige kille nogal eens aan, als bepaalde heerszuchtige figuren via de verenigingen het kerkbestuur de wet wilden voorschrijven.31 Verder kenden vele gemeenten een vereniging tot instandhouding en versiering van de synagoge. In Alkmaar bestond in 1860 al een dergelij ke chewre, het Pieus Genootschap. Op 28 mei 1865 werd door 41 NOTA DEN HAAG, 12 Januari 1938 Postrekening No. 33976 Telefoon 14536-11589 voorhet Bestuur der Vereen: Lechowoud Oelesifores. ALKMAAR van M. GOUDSMIT Zn. Den Haag Adr. Amptstraat 3 Voor aan UEd. verkocht en verzonden per post pak et. 20. Rekening voor Lekoboth Oeletefereth Thoramantel Bovenstaand hebben wij heden verzonden en vertrouwen dat deze naar gehoegen zal zijn. Beleefd verzoeken wij U het bed.? onze postrekening te gireeren, waarvo voorbaat dank zeggen. Hooga oi >r wi UW 5 al lei jhtenc b. bij 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 36