n oud-leer- werd reeds itsjubileum. Dranje-vorst lerwijs. Het r behoorhj- odsdienstige nopens den ior de land- meid dat er voorzanger- ouwd. Daar i taal onder- onderwijzer aken der Is- eerde dat er nodig was, >r zijn hoge ),- voor een n en bijdra- eente in het ad weigerde gen ter ver en behoeve ia zat er hier i gemeente, 851 jaarlajks lalde dat het lat daarvoor taderwijs be- ;e onderwijs ijwel geheel ie nog voor uw een ver- i duren, zo- plaatsgevon den. Na 1861 is er dan ook niets meer uitbetaald. Joodse kinderen wa ren voortaan aangewezen op de openbare scholen, hetgeen er sterk toe heeft bijgedragen dat het Nederlands het Jiddisj verdrong als spreektaal van de joden. Wel bleef er sprake van religieus onderwijs, dat na schooltijd werd gegeven. De belangstelling daarvoor was echter beperkt. Daar het onderwijs aan de "lieve" jeugd Elte steeds zwaarder was ko men te vallen, werd hij in 1842 opgevolgd als leraar van de godsdienst school door Philip Levi Frenkel. Deze vierde op 22 januari 1882 zijn 10. De Joodse school in 1921. Rechts voorganger A. de Wolf. veertigjarig jubileum. De Alkmaarsche Courant gaf daarvan een uitvoe rig verslag: "Met zijne echtgenoot in rijtuig afgehaald, vond de jubilaris de zaal van de heer Switzer gevuld met een groot aantal belangstellenden van hier en elders, de schooljeugd en het orchest van de heer Otto. Met fanfares begroet en naar hunne in het groen geplaatste zetels begeleid, werden de heer Frenkel en zijn echtgenote, nadat de plechtigheid door den voorzitter der commissie, den heer J.S. Manheim, en op godsdienstige wijze door den heer J.M. Kalkoene, geopend was, en de schoolkinderen een lied gezongen hadden, achtervolgens hartelijk toegesproken door genoemden heer Manheim, door de jongejuffrouw Kalkoene namens de schooljeugd, en door den heer A. Prins Azn, ah voorzitter van het kerkbestuur, welk alles gepaard ging met de aanbieding van fraaie, ten deelekostbare geschen ken in zilver, het eerst overhandigde vergezeld van een album met de namen der schenkers. Getuigde de kindermond van liefde en achting voor den onderwijzer, de andere sprekers deden de groote diensten gelden door den heer Frenkel als hoofd der godsdienstschool, als leeraar van het genootschap Gemilath Gesed Weëmeth, als secretaris van het kerk- en armbestuur gedurende zoo lange reeks 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 27