begon men reeds met het willekeurig wegvoeren van ieder die men maar te grazen kon krijgen en al die personen werden in de overvalauto gestopt of onder bewaking in een lange rij geplaatst en geschiedde dit alles vlak voor ons gezicht terwijl mijn dochter vlak bij in de buurt was. Gelukkig kwam ons juist een vriend opzoeken aan wie we een en ander vertelden, en die toog er direct op uit om onze dochter te waarschu wen, en indien mogelijk, thuis te brengen. Slechts enkele minuten daarna kwamen beide arm in arm terug, mijn dochter zonder ster op, en alsof het hen niet aanging liepen zij langs de inmiddels al volgeladen overvalwagen en kwamen ongehinderd thuis. Hoe ontzettend hoognoodig het was om bij haar vriendin vandaan te gaan, moge U blijken uit het feit dat zij was op huisnummer 27 terwijl men op no. 23 reeds de woning was binnengedrongen om daar de menschen weg te halen. Een oogenblik daarna kwamen de geweldenaars op no. 27, een gezin bestaande uit man-vrouw-zoon en dochter, waarvan de man verpleegd werd in een zenuwinrichting. De beide kinderen wisten zich door een vlucht over de daken in veiligheid te stellen, doch de moeder werd meegenomen waardoorbeide kinderen aan hun lot werden overgelaten. Misschien bent U nog geneigd dit soort gewelddaden niet ten volle te gelooven, maar eerstens ben ik bereid U de namen te noemen van hen, dit geval betreffend, en tweedens de gruwelen werden later in nog veel heviger mate toegepast. Intusschen was onze dochter juist op 't nippertje aan een wissen dood ontsnapt en hebben we dit in de eerste plaats te danken aan degene die ons precies op tijd bezocht, en komt hem daarvoor zeer zeker in hooge mate onze dank toe. Op dergelijke razziadagen begaf ik mij altoos naar bed en simuleerde een ziekte terwijl ik altoos van voldoende medicijnen omringd was, en het geheel volkomen met een echte ziekenkamer overeenstemde, om dat ik toen nog in de meening verkeerde, dat men zieken met rust liet. Het bovenstaande bewijst echter dat men nergens voor terugtrok en meeroofde wat maar in hun grijpklauwen terecht kwam. Toen die dag voorbij was het ik eens informeeren hoe die begrafenis wel was afgeloopen want daarvan wist ik niets en durfde zelf voorloopig niet van huis tegaan. Het bleek, dat zelfs de godsdienstleeraar die even eens onderweg was, is medegenomen door de menschenroovers en dat de teraardebestelling tenslotte was doorgegaan vergezeld door twee per sonen, en deze waren vanzelfsprekend verre van gerust, wat er in dien tusschentijd thuis met hun verwanten gebeurde. Intusschen werden de "normale" oproepen per aangeteekende brieven 104

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 102