meer verrassingen waarvan ik er nog enkele hier wil noemen. We mochten niet meer van de tram gebruik maken en ook niet meer fiet sen. Dat we al onze fietsen moesten inleveren spreekt welhaast vanzelf en is eigenlijk niet noodig dit hier apart te vermelden. Ook werden toen op drie plaatsen in Amsterdam z.g. Joodsche markten ingesteld en dit be- teekende dat de geheele Joodsche bevolking nergens anders terecht kon voor hun inkoopen speciaal levensmiddelen, dan op die markten bene vens in de eveneens toen ingestelde z.g. Joodsche lokalen, dit waren eveneens de winkels speciaal in levensmiddelen en in de eerste plaats bakkerijen en groentewinkels. Voor groente kreeg ieder een bepaald nummer en werd hem een be paalde groentezaak aangewezen waar hij zijn groeten kon koopen. Weldra bleek in de practijk dat deze groentedistributie zoodanig werkte, dat men zoo eens in de ongeveer zes weken voor groente in aanmer king kwam, terwijl ieder soort fruit voor ons verboden was. Wat heb ben in die dagen onze vrienden toen een groente en fruit voor mijn ge zin aangesleept en kregen wij weldra zooveel van alles toegezonden dat wij op onze beurt gingen distribueeren en wij buren en kennissen op onze manier van groente en fruit konden voorzien die van deze dingen verstoken waren. Zelf hebben wij al dien tijd nimmer ook maar om iets verlegen gezeten, integendeel we konden nooit zelf alles gebruiken en een dankwoord voor die vrienden die ons dit alles brachten of stuurden is hier stellig op zijn plaats. Zelf zijn wij dan ook nimmer in de voor ons aangewezen groentezaak geweest, omdat dit om de hierboven vermelde reden niet noodig was,en nu ik het hier toch zoo over de groentezaken heb, wil ik teven1 mededeelen dat gedurende heel den tijd, die wij gedwongen in Amster dam vertoefden, mijn Vrouw slechts eenmaal in de eerste tijd enkele uren in een rij moest staan teneinde wat aardappelen en groenten te kunnen koopen. Nadat we dit vertelden aan onze vrienden die we in onze woonplaat moesten achterlaten, was dit nimmer meer noodig, want onder een an dere naam werd ons steeds ruimschoots hiervan toegezonden en wel he; beste van het beste, terwijl de vervoerder van mijn veranderde naam op de hoogte was en ook deze hebben steeds voor vlugge en veilige over komst gezorgd, waarvoor ook hen zeer zeker een dankwoord toekomt want zelfs, indien noodig, mocht ik op Zondag komen om de goederen weg te halen, teneinde bederf tegen te gaan. Op welk een vulcaan we in die dagen leefden kunt U weer vernemen als U van het volgende kennis heeft genomen. In die dagen overleed 102

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 100