Ook in 1602 vraagt Drebbel bij de Staten-Generaal een octrooi aan: 'Die Staaten-Generael, etc; allen dengenen, etc; doen te weeten, dat wy ont- fangen hebben d'ootmoedige supplicatie aen ons gepresenteert by Cornelis Jacobsz. Drebbel, poorter tot Alckmaer, inhoudende dat hy suppliant met excessive costen ende moeyten gepractiseert ende geinventeert hadde seker goet ende bequaem middel, te vooren niet gepractiseert, omme alle roockende ende uuytslaende schoorstenen bequaemelijck te doen trecken ende boven ter behoorlijcke plaetssen met besloten deuren ende cameren den roock uuyt- loosen, waervan hy suppliant binnen der stede Alckmaer verscheyden preuve hadde doen doen, die sonder mislucken goet gevonden ende geeffectueert waeren ende dat terwylen 't selve tot diversche plaettsen, soo binnen Amstel- redam, Haerlem, als andere steden wierdt versocht ende dat hy suppliant alsulcke schoorsteenen op veelderhande manieren (naer gelegentheyt) moeste remedieren etc, etc.' Deze octrooien van Drebbel geven al een indicatie van de aktiviteiten, die hem in het vervolg van zijn interessante leven zullen bezighouden. De funda mentele kennis van bepaalde wetmatigheden der natuur, die in Drebbels tijd nog niet bekend waren als natuurkundige wet, maar wel als 'fenomeen', hebben Drebbels' belangstelling. Die kennis zal de basis vormen voor vele van zijn innovaties en vindingen. Jammer is, dat Drebbel zo weinig van zijn kennis op papier heeft gezet. Vindingen van Drebbel hebben veelal te maken met drukverschillen van warme en koude lucht; denk maar eens aan zijn Perpetuum Mobile. Ook was Drebbel in staat lenzen te slijpen, met een grote mate van nauwkeurigheid. Daarnaast was hij een kundig instrumentbouwer en deze kombinatie van talenten heeft ertoe geleid dat Drebbel zich met een groot scala van uiteenlopende onderwer pen heeft beziggehouden. Drebbel staat daarnaast vooral bekend als de konstrukteur van de eerste duik boot ter wereld, die echt gevaren heeft, in de Thames, van de Towerbrug tot Greenwich, onder water! De vraag of en hoe Drebbel de lucht in zijn duikboot ververste met zuurstof van eigen fabrikaat zal wel nooit beantwoord kunnen worden. Er bestaan echter sterke aanwijzingen dat Drebbel wel degelijk in staat was om zuurstof te fabriceren met behulp van salpeter In het boekje van Drebbel's hand: 'van de Natuere der Elementen, ende hoe sy veroorsaecken den wint, reghen, blixem, donder, ende waeromme dienstich zijn, schrijft Drebbel over: 'Salpeter, gebroken door het vuur en alzoo veranderd in de natuur van lucht' 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 8