gerangeert had, en vervolgens de Poort uit, wanneer, gelijk by de aan komst geschied was, het Kanon van de Wallen weder gelost werd." Door de Schermer rijdend werd Schermerhorn bereikt, waar opnieuw een ereboog stond opgericht evenals op de Beemsterdijk. Een begroeting vond vervolgens plaats op diezelfde dijk in front van de buitenplaats "Poortugaal", die toen toebehoorde aan de Alkmaarse burgemeester Carel de Dieu 9). Na onderweg tussen Schermerhorn en Avenhorn nog opnieuw een huldebetuiging van het bestuur van De Beemster in ontvangst te hebben genomen werd met spoed doorgereden om de Stad Hoorn te kun nen bereiken. Al met al moet het bezoek aan onze stad Alkmaar bij goed weer aangena me ervaringen over en weer hebben opgeleverd, die wel de moeite waard schijnen om nog eens in herinnering te worden gebracht. Alkmaar, juli '80 Mr. J. Belonje. Noten 1.) Dr.J.H.Gosses en Dr.N.Japikse "Handboek tot de Staatkundige Ge schiedenis van Nederland", s-Gravenhage 1920, bldz.308 evv. 2.) Notaris A.Botten, acte van 25 juni 1754 inventaris notarieel archief Alkmaar deel 574. 3.Men bedenke dat zij hierop aanspraak had immers zij, de "Princess Royal", de oudst geboren dochter des konings was naar Engels recht lid van diens Huis gebleven ook na haar huwelijk. 4.) Bedoeld was Douwe Sirtema baron van Grovestins zoon van Johannes en jv.Catharina van Haren, gedoopt Leeuwarden 24 december 1710, luitenant-generaal in Staten dienst, Opperstalmeester reeds van Prins Willem IV, kolonel en ritmeester van de Cuardes du Corps gouverneur van Ieperen, als zodanig te Brussel 26 Februari 1778; getrouwd te Londen in de kapel van het Koninklijke Paleis 28 augustus 1736 Catharina des H.R.Rijksbarones Sinolt genaamd von Schutz, geboren Londen 6 mei 1718, hofdame van Prinses Anna van Oranje, Bath, Engeland, 1797, dochter van van des H.R.Rijks baron August en Penelope von Madan; zie "Nederland's Adelsboek" XLIV, 1951,bldz.296 sib X; Jr.Mr.M.de Haan Hettema en Mr.A.van Halmael jr. "Stamboek van den Frieschen vroegeren en tateren Adel", I, Leeuwarden 1846; a.v. deel II,bldz. 84 sub 57 en 58; Dr.F.J.L. Kramer "Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek",I, Amsterdam 1901,passim. Theod.Jorissen "Memoriën van Mr. Diederik van Bleyswijk", Utrecht 1887,bldz. 227,met noot 2. 5.) "Vaderlandsche Historie vervattende de Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden",I, Amsterdam 1781,bldz. 111/2. 6.) VIII, 2, bldz.440 evv., enz. 7.1 Mr.Emanuel Ras; zie mijn "Gedenkwaardigheden" N.-Holland I, Utrecht 1928,bldz. 181 sub 701. 8.) Inventaris Stadsarchief Alkmaar deel 58 Notulen Vroedschap. 9.) "Gedenkwaardigheden" a.v.bldz. 60/1 sub 174 en 192 sub 757.- Dit buitenhuis in De Beemster was in 1780 herbouwd, waaraan een gedenksteen in de voorgevel herinnert. De Dieu liet door de archi tect Jean Coulon te Alkmaar aan de Langestraat n.z.bij de kerk een dubbelbrede woning met geheel bergstenen gevel bouweninu het bank gebouw), waarop zijn wapen met dat zijner vrouw in het midden der daklijst.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1984 | | pagina 7