juny incluijs ingekomen heeft de Heer President Burgemeester Ras 7.) aan dese vergadering gecommuniceerd, dat haar Koninglijke Hoogheit op aanstaande vrijdag zijnde de 14 deser dese stad staat te passeren, en werden de Heeren van de Vroedschap versogt om haar ten dien eind smorgens ten 10 uuren te laeten vinden op het Stadhuys in de Princesaal; is na deliberatie goed gevonden het vorenstaande aan te nemen voor Notificatie. 8.) Even voor 2 uur arriveerde de stoet te Alkmaar. En toen: "Bij het in komen in de Stad werd het Kanon van de Wallen geloscht, terwijl de Burgerij in de wapenen geschaerd staende, de Doorl. Personagien ont ving met slaende Trom en vliegende Vaendel. Haere Hoogheden reeden door de rijen Burgers tot voor de Groote Kerk; en hoewel het voorne men niet was om zich hier langer op te houden, dan noodig was om van Voorspanpaerden te veranderen, traden zij echter af om de gemelde Kerk, een der voornaemste Gebouwen dier Stad, te bezien, wordende op het Plein gerecipieerd door den President Burgemeester, en in de Kerke opgewacht door de overige Heeren van de Magistraet, die met derzelver Vrouwen zich aldaer bevonden; hier was een overvloed van veelerleie Ververschingen in kostbare zilveren en porcelyne serviesen, die de aen- zienlyksten der Stad, om de Vorstelijke Personaedjen in overeenkomst van haren rang te regaleren, ten dienste harer Hoogheden gereed ge- maekt. Doch zy nuttigden van dezelven maer zeer weinig, voornemens zynde de Middagmaeltyd te Hoorn te houden; en werden derhalven, na omtrent een half uur vertoevens, geduurende welken tijd op het fraeie Orgel in de Kerk gespeeld werd, door de Heeren van den Magistraet en derzelver Vrouwen, tot aan de Koetsen weder uitgeleide gedaen, en een goede reis gewenscht. Hierop reed de trein door de Burgers heen, die, terwijl hare Hoogheden in de Kerk waren, gedefileerd was naar de Stra ten, door welken men tot de Schermer-Poort komt, en zich langs dezelven Aan de Grote Kerk werd een bezoek gebracht. 628

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1984 | | pagina 6