:en einde e machts- ij de gezind- /olgde ie Anna ouder- omdat raads- de aan wakkeren :>n ge- jenheid en Haag vaderland i gedeel- net een sch ont- het ie gezien van de woners >n Maar van Jan rman :sse Jagte <maar hoog- ght >z >nd, Cene- js van en 'olgende Een deel van de buurtschap "De Nieuopoort. Een door een tijdgenoot opgesteld verslag van deze reis is o.a. overge leverd in het bekende "Vervolg op Wagenaar", 5) die na eerst medede lingen te hebben verstrekt over de installatie van de jonge Prins Willem V bij de Illustere Broederschap van St.Jan, vertelde: Weinig tijd daar na vertrok Haare Koninklijke Hoogheid met derzelver Vorstelijke kinde ren naar het Oranjewoud in Vriesland". Die reis werd ondernomen in gezelschap van de Opperhofmeester Van Burmania en de bovengenoemde Opperstalmeester en behalve in Holland's noorden speelden zich ook allerlei plechtigheden in die andere provincie af. De terugtocht werd eindelijk éérst overzee gemaakt van De Lemmer naar Hoorn om vervolgens in die laatste stad bezoeken af te leggen o.m. bij de colleges van Gecom mitteerde Raden en de Admiraliteit van West-Friesland en het Noorder kwartier. En weer werden daar feesten georganiseerd eer de tocht naar de residentie kon worden ondernomen. Heel wat uitvoeriger over deze gebeurtenissen zijn de "Nederlandsche Jaerboeken" van juni 1754. 6.) Nadat de inwoners, de schout aan het hoofd en begeleid door een compagnie landlieden te Heiloo bij het stap voets passeren door een erepoort hun opwachting hadden gemaakt, ging de reis verder op Alkmaar aan waar ter vergadering van 12 juni de Vroedschap al op de hoogte gesteld was over de komende festiviteiten, blijkens de notulen luidende: "Na het leesen der missivens van de Heeren Gedeputeerdens ter ver- gaderingh van Haar Ed.e Groot Mogenden zedert den 5e. tot den 11e. 627

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1984 | | pagina 5