De Prinses-Gouvernante passeerde Alkmaar in 1 7 5 4 In de tweede helft der XVII Ie eeuw kwam voor de Nederlanden een einde als grote mogendheid, in hoofdzaak als gevolg van de veranderde machts verhoudingen in Europa. Juist in die periode ontwikkelde zich bij de burgerij een sterke vrijheidsliefde met tevens een republikeinse gezind heid. Na het onverwacht spoedig heengaan van Prins Willem IV volgde een verre van krachtig regentschap uitgeoefend door zijn weduwe Anna van Hannover, de Engelse "Princess Royal", onder wie de stadhouder lijke partij allengs veel aan gezag en invloed verloor, vooral ook omdat van haar niet verklaard kon worden, dat de haar naast staande raads lieden figuren van wezenlijke betekenis waren. 1). Binnenslands werd menige poging door het Hof ondernomen om de aan dacht en de belangstelling voor het erfstadhouderschap aan te wakkeren en dus werd de jonge Prins Willem V op allerlei wijzen naar voren ge schoven. Reizen door het land vormde hiertoe een welkome gelegenheid en zo gebeurde het, dat in 1754 goed geoordeeld werd om uit Den Haag eens naar het aan deze tak van de Oranje's behoord hebbende vaderland te trekken. Men ging nu dan volgens de mogelijkheden van toen gedeel telijk met rijtuigen en overzee per schip. Toevallig kreeg ik een acte onder ogen, die ons bekend maakt met een op zichzelf overigens onbeduidende gebeurtenis, maar een die toch ont hult welk traject werd gekozen en op welke dag onze stad door het Haagse Hof werd bereikt. Het stuk is een getuige-verklaring, die gezien moet worden als een inleiding tot een vordering ter verkrijging van de schadevergoeding in verband met een verloren paard. Twee inwoners uit de stedelijke buitenbuurt de Nieuwpoort, Cornelis Coulster en Maar ten Dirksz Klop, verzekerden voor een notaris 2) ten verzoeke van Jan Cornelisz. Ranke, de in de Nieuwpoort gevestigde hospes en voerman over het "transport van haar Koninklijke hoogheid 3.) Mevrouw de Princesse Gouvernante en denselve aensienlijk gevolgh, wanneer hoog gedagte personagien op Vrijdagh den 14e Junij 1754 haar route over Alkmaar hebben genomen, heeft gelevert diverse paarden; dat wanneer hoog- gedagte en doorlugtige persoonen tot Alkmaar waren overgebraght een van de paarden van den requirant en voerman Jan Cornelisz Ranke zijnde een zwarte merry sigh in die slegte toestand bevond, dat wanneer het selve van voor het rijtuygh van den H .Baron Gene raal Grovestijns 4.) was los gemaakt nauwelijks tot aan het huijs van den requirant konde loopen; dat egter het selve aldaar gekoomen zijnde daar op in het land is gejaaght, maar daar op ook den volgende daaghs is komen te sterven."

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1984 | | pagina 4