Voorwoord Van de voorzitter Bijgevoegd vindt U een enquête-formulier, dat wij graag ingevuld van U terug ontvangen. Waarom een enquête Wel, voornamelijk om twee redenen. Als bestuur willen we graag de mening van de leden peilen over de aktiviteiten van de vereniging in deze snel veranderende wereld. En dan: hoe slagen wij erin de leden meer bij het verenigingswerk te betrekken. Werk is er genoeg. Een klein aantal leden geeft geregeld berichten door, die soms aanlei ding geven tot verrassende resultaten. Een goed voorbeeld daarvan is geweest: "Er ontbreken twee beelden uit de plantsoenen". Het gevolg ervan was een algehele documentatie van museumwege van wat wij zouden kunnen noemen het verspreid kunstbezit van de gemeente. Onze zustervereniging, het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" kent en werkt met een aantal commissies. Op de jubileumbijeenkomst in september van dit jaar in Hoorn bleek waartoe die in staat waren Voor een werkgroep "klederdracht" en "buitenlandse excursies", etc. is natuurlijk bij ons geen plaats, maar wilt U eens nagaan wat er te doen valt voor aktiviteiten gericht op: Oud-Alkmaar en de schooljeugd; redaktie blad en/of jaarboek; pers en propaganda; foto-klub; de jaarlijkse excursie; rondleidingen. Wie meldt zich of is bereid namen door te geven? Wij zien soms met bewondering hoe jonge zusterverenigingen in de regio Alkmaar allerlei aktiviteiten ontplooien. Wij vieren of herdenken in 1985 het 60-jarig bestaan van onze vereni ging. Als uit de enquête zou blijken, hoe uit een nader contact tussen leden en bestuur nieuwe verenigingsaktiviteiten kunnen voortkomen, dan is dit wellicht belangrijker dan een kortstondige viering of herdenking. Wij zijn benieuwd. Concreet: Welke jongeren (twee a drie) zijn bereid het aanwezige smeedijzer- werk als muurankers en hekken in Alkmaar in woord en beeld (tekening en/of foto vast te leggen 624

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1984 | | pagina 2