3$ K E U R E KAASMARKT A L K M A A R. e' «&/'- ■K: iTtgtns Dt Orltmmcrmgt tan at Sllllltll St.lt) A ï)CCfCllSchout, Bui^arn-dlcrcn rn Scht - ,>a^\ Oj c,r 3iiAb 1 - i in abJnnar grhnaren ytnbi öj; &t malfu nromr ^vifiiimfrtBge oi Onoj ««ah tonb rofOR'Mpi boos lm p.i%fii ;oa b.ai tifr'fiiniör ■-.■• tZJilrïtïij e 1,1N 9 bn rn ontrem be-ett»ra tmllmür i- baar lil Kil üi.ii';f MO u.m Df Kopers a:s ttrrhoprrs oco«r,n, llfJOfll illtl in C..; Dfil 3p;ti Ofhfiirö Ofosöcnnmö rn Orfii.ui::aö grind h.ur l ttrurni O* ponnrrni rn suaiurtrn tos öricn bal ua br l»utolir.wr bon muum» ma t iu-,a b.uibr R -om nogirooh rtmgc s; omt rn Crs DKiMos loi na lui nmbignt ban ör K .Tol atoom pj'Tirrn jan ör Conto tür ör _lsoo:b;pör bon ör s»;aü3 itogir ooh br brnbf ;i>6rn ban ör Al* mj ör borit ban b:ir <Oulöens op tförr rtutr ir utrbrurm ir applutrrnbr rmr fettfi Mo? Dtr. ,i>* a.uth.K!. cu öfi anörrr Mfi Mas örn Orhtuibrrroür is Umèrra florögrbonDrn bat ioi tin öorn Oir ^rhrunugr mn aUrra 6t lVn*«> «i dc .^madr ooh br rrfprtn&r tcuhiugc» mbr haar >-U» fultra y» srnualui Aldus Gekeurd en Geordonneerd den mty 17}, cihJc ten<n¥tCb«» vu, ,i(f> Hctf Officier Ja.^14*, VrjtmtgcpuhlKccid den ij duo du» hui volgende ff» PIETER SCHACHKN. -ALKMAAR. Gtdiulx U, JA» OtYERtN UiOtui,. kW» UuU«en. Je KIMMMUT trrrb. mMMMMBU hun beurt afrekenden met de vader. Als een of meer vemen uitgewerkt waren had men het recht "tassen toe" te roepen, waarna het restant van de ter markt staande kaas door de gezamenlijke dragers werd weggewerkt. Verder laat zich uit de ordonnantie aflezen dat ook op maandag tot en met donderdag kaasdragers op de markt aanwezig waren om allerlei ande re zaken te dragen. Zij moesten een kwart van hun verdiensten aan de Kamer afstaan. Tevens is duidelijk, dat de kooplieden nog veel in de melk te brokken hadden. Toen dan ook in 1765 het stadsbestuur een ta rief vaststelden voor het schippersveer op Haarlem en het vrachtloon van de kaas op 5 stuivers per 100 bepaalde, protesteerden de kaaskopers, waarna ijlings het vrachtloon op 3 stuivers werd gesteld. De ordonnantie van 1773 In 1773 was het weer tijd om de zaken op een rijtje te zetten en in een nieuwe ordonnantie samen te vatten, hetgeen geschiedde "op herhaalt versoek van de vader, raats of overlieden der kaasdragers". Volgens Speet kregen de kaasdragers in 1773 "een eigen gerecht". Dit is onjuist. Bepaald werd slechts, dat "alle voorkomende consideratiën, differenten, dispuyten en opkomende swarigheeden of verandert moetende saaken" door de waagmeester, zijn assistenten, de vader en de raads behandeld zouden worden, alvorens men zich tot burgemeesteren mocht wenden. De burgemeesters waren langzamerhand zo deftig geworden dat zij zich niet met allerlei futiliteiten wensten te bemoeien, reden waarom het be- 637

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1984 | | pagina 15