N.B. Na 1775 is geen recognitie meer haaldelijk dezelfde namen voor. consortium eigenaar was, of wel betaald. Bij deze molen komen her- Het lijkt niet uitgesloten dat een dat de genoemden huurder waren. Hennipkloppersmolen De Jonker Eigenaren: Tijdvak: Gerbrant Gerritsz 1731-1736 Gerrit Harm 1737 Christiaan Pieters 1738 Claes Blauw 1739-1741 Teunis Kat 1742-1750 Pieter Blauw 1751-1757 N.B. "Den 14en February 1757 is deeze molen afgebrant door 't onweer, des morgens even na 4 uuren". drs. W.A. Fasel. Noten 1.) Gemeentearchief Graftinv.nr. 14, fol. 236. 2.) Ibidem, nr. 17, fol. 236. 3.) nr. 1. 4.) nr. 5. 5.) nr. 6. 6.) nr. 38a. colophon Redaktie: R. Bakker, P. Boer, W.A. Fasel H. Koolwijk Bijdragen: Inzendingen kan men richten aan het redak- tieadres, zo mogelijk getypt, met 1 regel interlinie. Papier aan slechts 1 zijde beschrij ven. Druk: Grafisch centrum Hofman b.v. Secretariaat vereniging Oud Alkmaar: Julianalaan 9, 1865 BG Bergen aan Zee. Telefoon te Alkmaar: 072-112745. Gironummer penningmeester te Heiloo: 600401. 632

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1984 | | pagina 10