oud alkmaar de kranten wisten te berichten dat het plan vrijwel geheel de instem ming had van Monumentenzorg. Het is kenmerkend voor Ringers. dat hij op dit kritieke moment het hoofd niet in de schoot legde, maar bleef staan waar hij stond, daarbij ten volle gesteund door zijn mede bestuursleden. Tijdens een vergadering verdedigden de bestuursleden Wortel en Reder het standpunt van Oud-Alkmaar. Nieuwe adressen aan B. en W. en de Raad waren het resultaat. In dit jaar ook werd een jeugdafdeling opgericht, waarvoor Wortel en Reder als mentoren op traden. Het jaar 1961 zou de beslissing brengen. Oud-Alkmaar verklaarde zich opnieuw tegenstander van de twee invalswegen. ..de eerste via Spanjaardstraat. Kooltuin. Achterdam. Appelsteeg. Hekelstraat en Ka pelsteeg naar de Laat, de tweede via Baangracht en Hofstraat naar de Laat. Op de Laat is een plein geprojecteerd, waardoor de Laat een dwarsverbinding zal worden, die eveneens verkeer zal aantrekken". Oud-Alkmaar opteerde voor een ringweg om de stad, ,.met daaraan gelegen parkeerterreinen, waar alle in de binnenstad onnodige en over bodige auto's kunnen worden opgeborgenDe publieke opinie zwaai de opnieuw om en het voorstel van Oud-Alkmaar kreeg de adhaesie van oudheidkundige verenigingen in het gehele land. Op 16 maart 1961 nam de Raad het Stedebouwkundig Basisplan echter aan. zij het dat de Baangracht gespaard moest blijven. De Kooltuin zou echter worden opgeofferd. ..Het bestuur van Oud-Alkmaar heeft echter nog steeds goede hoop. dat ook dit dempingsplan ongedaan gemaakt zal worden". Terecht, want door de Baangracht te sparen werd de zuidelij ke invalsweg wel erg dubieus, waardoor de basis aan het Basisplan ontviel. In 1961 ook werd de restauratie van het huis aan de St. Annastraat tot stand gebracht en werden de Alkmaarse Opstellen van dr. H. E. van Gelder uitgegeven. Dit laatste was overigens geen gelukkige greep, want de Vereniging bleef met een grote voorraad zitten. Het jaar 1962 was een rustiger jaar. ..Er heerste n.l. kalmte op het saneringsfront. Wel bleef het hestuur waakzaam en beraadde zich over eventueel te nemen stappen indien het front weer in beweging mocht komen, maar deze plannen konden dit jaar in portefeuille blijven". Ook het jaar 1963 bracht om in oorlogscorrespondentiestijl te blij ven van het Saneringsfront geen nieuws. ..Tegen z'n gewoonte om ringde het bestuur zicht ditmaal met een muur van stilzwijgen om zich daarbinnen ongestoord te kunnen beraden omtrent de voor ons steden schoon gevaarlijke saneringsplannen van het gemeentebestuur". Er werd een delegatie van Heemschut ontvangen, die door de heren Rin gers en Wortel werd rondgeleid. De vereniging telde in dat jaar niet 80

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 4