zoutziederij van het gebouw aan de Schelphoek onduidelijk is. Daarom het volgen de. Het zuid-oostelijk deel van de Alkmaarse binnenstad, begrensd door Zoutstraat. Keetgracht. Baansingel. Baanpad. Voormeer en Verdron- kenoord, kunnen we beschouwen als een van de eerste industriegebie den van Alkmaar. Op 12 maart 1560 bepaalde de Alkmaarse vroed schap dat aan de zuid-oostkant van de stad een terrein aangeplempt diende te worden. Veertien jaar later, in 1574, werden de kavels in dit nieuwe stadsdeel uitgegeven voornamelijk ten behoeve van de bouw van zoutketens. Behalve deze industrie troffen we in dit gebied ook de stadstimmerwerf, molens en verschillende ambachtelijke zeilmakerijen en bierstekerijen aan. Vooral in vroeger eeuwen was zout een bijzonder belangrijk pro- dukt, met name werd het aangewend als conserveringsmiddel voor vlees en vis. Tussen de achtste eeuw en zestiende eeuw werd het zout gewonnen uit zouthoudend veen. Dit veen werd gedroogd en verbrand en vervolgens werd de as in zeewater opgelost, waarna het werd inge dampt boven vuren. Deze vorm van zoutwinning had omvangrijke veenafgravingen het z.g. duriesteken tot gevolg, wat de waterke ringen aan de kust niet ten goede kwam. De grote Sint Elisabethsvloed van 1421 kon dan ook zover in het land binnendringen, omdat de waterkeringen sterk verzwakt waren. Na de Sint Elisabethsvloed werd het afgraven van veen ten behoeve van de zoutwinning dan ook verbo den. Er moest dus naar andere wegen gezocht worden om het zo noodzakelijke conserveringsmiddel te verkrijgen. In de kuststreek werd door verdamping van het zeewater in putten (vergelijk de plaatsnaam Petten) grofkorrelig zout gewonnen. Dit zout werd onder andere naar Alkmaar vervoerd, naar de verscheidene, in het zuid-oostelijk deel van de stad gebouwde, zoutketen. In deze zout keten werd het grofkorrelige zout vervolgens gereinigd en geraffineerd in grote met turf gestookte ketels. Hierna ontfermde de handel zich over dit belangrijke produkt. Door de zoutwinning uit de zoutlagen te Boekelo vanaf 1919 werden de zoutziederijen een voor een weggecon curreerd. De een na de ander verdwenen de gebouwen en alleen de Zoutziederij de Eendragt heeft de eeuwen overleefd. Omdat voor een belangrijk deel de installatie in het gebouw terug te vinden is is de Eendragt een belangrijk monument. Niet alleen vanwege de architec tonische kwaliteiten, maar vooral als representant van een van de oude bedrijfstakken. Op werkplaatsen en fabrieken moeten wij in Alkmaar zuinig zijn. Uit vroeger eeuwen hebben we alleen nog de stadstimmer werf aan de Keetgracht, de bierbrouwerij ..De Boom" aan de Houtil en dan de zoutziederij ,.De Eendragt" aan de Schelphoek. Laten we het zo houden. 99

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 23