nieuwe publikaties ALKMAAR In De Stcidstimmerwerf 1726- 1976, uitgebracht in september, wordt de 250-jarige historie van Openbare Werken van Alkmaar in zeventig pagina's samengevat door W. A. Fasel (geschiedenis van de dienst), L. F. M. Landzaat en W. J. Reder (over het gebouw). Het tijdschrift Mensen van vroe ger, 4e jrg. nr. 5, mei 1976, bevat een bijdrage W. H. Slinger, van Zweibrücken naar Alkmaar, met mededelingen over de Alkmaarse familie Lind. NOORD-HOLLAND Recent, bij de aanvang van no vember, verscheen bij de Europese bibliotheek in Zaltbommel het boek Stad- en dorpbeschrijver van Kennemerland, een reprint ofte wel facsimilé-uitgave van een ge schrift van L. van Ollefen, dat oor spronkelijk. in 1796, het licht zag bij ene H. A. Blanse, uitgever in de Stilsteeg in Amsterdam. De heruit gaaf kost 75 gulden. Aan de orde komen, voor wat onze regio be treft: Akersloot, Groet, Heiloo en Limmen. Tezelfdertijd verscheen bij Sijt- hoff in Alphen aan de Rijn Kleine geschiedenissen van grote kastelen van Helma Wolf-Catz. Het is een sterk uitgebreide herdruk van een eerder door deze schrijfster samen gesteld. door de ANWB bekroond, werk, „Kastelen, hun personages, hun schatten". H. W.-C. beschrijft naast de kastelen vooral de „petite histoire" van de bewoners. Antiek minnaars komen zeker aan hun trekken: er worden veel kunst voorwerpen en schilderijen ten to nele gevoerd. Een speciaal hoofd stuk is gewijd aan de proza en de poëzie over het kasteelleven. Veel van de omtrent zestig illustraties werden nog nimmer eerder bloot gegeven. Men bezit het boek voor 35 florijnen. U wilt weten welke Noordhollandse kastelen er in voorkomen: dat zijn Assumburg in Heemskerk en het Muiderslot in Muiden. In Kijk op Noord-Holland, in september bij Elsevier verschenen als eerste deel van een serie over de elf provinciën, zijn aan Alk maar niet minder dan tien pagi na's, met tal van kleurenfoto's, ge wijd. Prijs 32,50. bij voorinteke ning 29,50. J. J. Schilstra nam de inleiding van dit fraaie boek voor zijn rekening. In de rest van het boek kan men jammergenoeg nog al wat minder gedegen informatie ontwaren. Tom Bouws (zojuist ge pensioneerd bij de KRO) redigeert deze reeks „Kijk op Nederland". ALGEMEEN Een Brits boek. Railways then and now, van O. S. Nock, is in septem ber door uitgeverij De Haan bij ons geïntroduceerd in een bewer king van H. W. Hanenbergh onder de titel Die stampende, stomende locomotieven. Prijs: 27,50. Eveneens in september ver scheen bij Contact in Amsterdam Klederdrachten, een boek waar voor Cas Oorthuys de basis legde en dat na zijn heengaan in 1975 werd voltooid door Willem Diep raam: tekst Constance Nieuwhoff. Prijs 27,50. vervolg op pag. 100). 97

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 21