oude huisnamen op de mient P. BOER Bij de rondleidingen door de oude binnenstad is gebleken dat de be langstelling uitgaat naar de namen die destijds aan de huizen waren verbonden. Naamgeving kwam reeds in de zestiende eeuw voor en ging verloren in de 19e eeuw door invoering van de huisnummers. Door onderzoek in het gemeentearchief is het mij moge gelukken van de huizen aan de Mient-westzijde het verloop van de panden na te gaan en deze te koppelen aan het hedendaagse huisnummer. Bewoning aan de Mient dateert uit de veertiende eeuw. Hoeveel huizen er toen waren is mij onbekend, daar de oude transportregisters niet verder teuggaan dan tot 1580. Een andere bron geeft echter wel aan het aantal „poorteren". In 1522 waren dat 19 personen aan „de westzijde van de Mient". (Aanwinsten archief Alkmaar nr 126 blz. 2034) Bewaard is eveneens een register van Leeninge uit 1532. De bewoners van de stad werden aangeslagen naar een getaxeerd vermo gen om van elke 100 vijf stuivers te betalen. Elf bewoners van deze zijde van de Mient werden er aangeslagen. (Stadsarchief, inv. nr 675) De kaart van Drebbel (1597) geeft een rijtje van twaalf huizen te zien. Hierin is tot heden geen verandering gekomen. Van deze twaalf huizen bleek, dat er tien waren die in de loop der eeuwen een naam droegen. De winkels aan de Mient waren tot in de vorige eeuw nog rijk voorzien van luifels. Dit is duidelijk te zien op de twee tekeningen die J. A. Cresent maakte in 1818 en 1819. In de loop der eeuwen woonde hier de apotheker, de bakker, de boekhandelaar, de goud- en zilver smid, de koffie en theeverkoper, de lakenkoper en dergelijke. Een enkele maal noemen wij het beroep. De huisnamen kwamen zowel voor op een uithangbord, de luifel als op een gevelsteen. Mient nummer: 2 DE WITTE ROOS De naam bleef hier lang gehandhaafd. In 1883 werd eigenaar de broodbakker Jan Swier. De naam van het pand werd hier nog in de akte genoemd. 4 DE WITTE OS Hoewel de naam van dit pand niet in de transportregisters voorkomt is de naam bekend. In 1637 kocht de boekbinder Jan Volckertsz (overl. 1653) dit huis. Hij gaf een prent uit van de Alkmaarse kunste naar Reinier van Persijn (1614/5-1668) met een voorstelling van de verwoesting van Vroonen in 1303. Hierop is vermeld „voor Jan Vol- kersz., boekverkooper op Mient in den Witten Os". 62

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 6