oud alkmaar plaats in een met electriciteit geladen sfeer". De bandopname van deze vergadering is bewaard gebleven, maar ook zonder deze opname zal de vergadering nog lang in de herinnering voortleven, o.m. omdat een lid van Oud-Alkmaar door emoties overmand een hartverlamming kreeg en overleed. Het werd een bikkelhard gevecht, met name tussen de twee grote tegenstanders in die periode: Ringers en burgemeester Wytema. Twee mensen, die beiden vanuit een eerlijke overtuiging en menend het ge lijk aan hun kant te hebben, als kemphanen tegenover elkaar stonden. Wytema, die lid was van Oud-Alkmaar en regelmatig de vergaderingen bijwoonde, meende dat de ontwikkeling van Alkmaar het offer waard was. Ringers daarentegen, die in die tijd de zwaarste uit de geschie denis van onze Vereniging boven zichzelf uitrees, kon slechts beto gen en blijven betogen dat Alkmaar onherstelbaar vernield zou wor den. Oud Alkmaar werd in die periode herhaaldelijk verweten dat het honderd jaar achterliep en ook werden de argumenten van het bestuur door de deskundigen met superieure minachting weggewuifd. Het ant woord van dr. Hofstee, die een ezel door Alkmaar liet lopen met op zijn rug een bord met „Wieger Bruin", was in feite een gebaar van onmacht. Het jammerlijke was en is namelijk, dat de doelstellingen van Oud Alkmaar zich moeilijk laten beredeneren. Men is Oud-Alkmari- aan of men is het niet, omdat men gevoel voor historische schoonheid heeft of niet, kortom, het is meer een zaak van het hart dan van het verstand. Tegenover de deskundige plannenmakers zijn wij daarom altijd in het nadeel. Echter, wanneer men thans het rapport-Wieger Bruin en de andere rapporten, die als uitermate deskundig werden aangeprezen, aandach tig doorleest, dan ontdekt men met een schok hoe beperkt hun visie veelal was. Er staan argumenten in, die thans door elke willekeurige burger, mits hij regelmatig zijn krant leest, kunnen worden weerlegd. Het is dan ook geen wonder dat in een tijdsgewricht, waarin meningen en inzichten elkaar snel opvolgen, het vertrouwen in de „deskundolo- gen" een geduchte knauw heeft gekregen. (wordt vervolgd) 61

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 5