oud alkmaar c Vereniging de lezing gehouden door een vrouw, n.1. mevr. De Lange - Van Foreest, die vertelde over de Alkmaarse hofjes. Tevens waren er andere activiteiten, o.a. de onthulling van het gedenkteken van Cabel- jau (aangebracht in de gevel van het Hooge Huys), de aanbieding aan de gemeente van een 18e eeuws scheepsanker (te plaatsen in het Victo- rypark) en de aankoop van de tegelcollectie-Van Tijen. Deze tegels werden eveneens aan de gemeente geschonken, onder voorwaarde dat ze in een representatief gebouw zouden worden aangebracht. Bij de behandeling in de gemeenteraad deed zich een incident voor. Enige raadsleden beschuldigden Oud-Alkmaar van arrogantie en zelfover schatting, hetgeen niet kon verhinderen dat de schenking toch werd aanvaard. Het incident is tekenend voor de gespannen sfeer in die dagen. Sedert 1956 namen de lezingen in aantal af, alsook de attracties. Wel werd in 1956 nog een oud-Hollandse maaltijd gehouden en was in 1958 een levende valk in de vergaderzaal aanwezig, die de lezing over de valkerij met schor gekras onderstreepte. Het lijkt echter alsof be langrijker zaken de aandacht vroegen. In 1956 brak n.1. de periode aan, waarin Oud-Alkmaar bijna voortdurend in het harnas stond. Het begon met de bouw van het V. en D.-complex aan de Oude gracht; een gebeurtenis, die mede-bepalend zou zijn voor de periode die volgde. Immers, ondanks de aandrang van het bestuur om het plan van V. en D. te laten beoordelen door een bekwame stedebouwkundige „opdat het grote gebouw niet al te zeer zou detoneren met de omge ving", vond de bouw doorgang. Met als gevolg een grote ergernis bij Oud Alkmaar, die ongetwijfeld heeft meegespeeld in de kwestie, die zich dra aankondigde en die in het gehele land beroering zou wekken; het plan Wieger Bruin. Reeds in het begin van het jaar 1958 deed het bestuur pogingen om in de toen reeds vergevorderde plannen gekend te worden. „Hoewel Professor Wieger Bruin zich bereid verklaarde om in het begin van Mei zijn plan aan ons bestuur toe te lichten, werd hier van hoger hand een veto over uitgesproken. Er restte ons dus niets dan te wachten tot de plannen aan de openbaarheid zouden worden prijs gegeven". In augustus werd dan het Saneringsplan openbaar en de ontsteltenis was groot. Vrijwel al het water in de binnenstad zou ge dempt worden, een z.g. Noord-Zuid traverse zou Alkmaar doorsnijden en vele panden moesten verdwijnen. Het gehele land stond in rep en roer, vele adressen stroomden binnen, de voorzitter sprak voor de We reldomroep, de Bond Heemschut deed een speciaal Alkmaarnummer verschijnen en op 11 november belegde het bestuur een grote openbare vergadering in het Gulden Vlies, waar Wieger Bruin en Corneille F. Jansen, directeur van de Gemeentelijke Monumentenzorg te Haarlem in debat gingen. „Deze bijeenkomst trok een stampvolle zaal en vond 60

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 4