nieuwe publikaties colophon HUIS TE N UW EN DOORN D. P. van Wigcheren, kunstredak- teur van de Verenigde Noordhol landse Dagbladen, schreef voor de serie „Nederlandse kastelen" van de Nederlandse Kastelenstichting en de ANWB het deel nummer 27, over het voormalige kasteel Nu- wendoorn bij Eenigenburg. Men kan het verkrijgen door 4,25 te storten op giro 3538051 t.n.v. Stichting Nuwendoorn Amster dam. De oplaag is beperkt. HET VERANDEREND GE ZICHT „Het veranderend gezicht van Noord-Holland", met als onderti tel „Beelden van dorpen en steden, water en land uit de provincie", is kortgeleden door Meijer Pers bv, postbus 7897 te Amsterdam, uitge geven bij gelegenheid van het af scheid van Commissaris der Ko ningin mr F. J. Kranenburg, die zoals men weet is opgevolgd door Alkmaars burgemeester drs Roel J. de Wit. Het standaardwerk kwam tot stand op initiatief en on der auspiciën van het provinciebe stuur. Naast de commissaris en diens echtgenote mevrouw mr M. Kranenburg-Lycklama a Nijeholt bestond de redaktieraad uit mr D. H. Couvée, Gerbrand de Jong, Ge deputeerde, en dr A. J. Kölker, provinciaal inspekteur van de ar chieven. De bron van de afbeeldin gen is de Provinciale Atlas die door het Rijksarchief in Haarlem wordt beheerd. Het boek bestrijkt het tijdvak van de zestiende tot het eind van de negentiende eeuw. Nu de intekentermijn verstreken is, is de prijs 125, DE ZAANLANDEN Bij Meijer Pers bv is ook nog de Historische Atlas van de Zaanlan den verkrijgbaar, samengesteld on der redaktie van prof. dr. A. van Braam, mr. J. W. Groesbeek, dr S. Hart en dr M. A. Verkade, voor 97,50. Redaktie Redaktieadres Bijdragen Druk R. Bakker, P. Boer, W. A. Fasel, K. Komen, H. Koolwijk. Voormeer 26, Alkmaar. Inzendingen kan men richten aan het redaktieadres, zo mogelijk getypt, met 1 regel interlinie. Papier aan slechts 1 zijde beschrijven. Grafisch centrum Hofman. 76

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 20