afscheid J J.SCHILSTRA Burgemeester Drs. R. J. de Wit nam afscheid van Alkmaar en wij namen afscheid van hem. Het is van een oudheidkundige vereniging als de onze natuurlijk niet te verwachten dat wij indertijd als eersten de vlag zouden uitsteken en juichen bij het maken en uitvoeren van plan nen tot schaalvergroting van Alkmaar in verband met de overloop uit Amsterdam. Daarvan verwachtten wij, als behouders, meer de offers en nadelen, dan de snelle bouwers. Want naast de zorg voor het steden schoon, kennen wij de bezorgdheid ten aanzien van het zo kwetsbare landschapsschoon om Alkmaar heen. En dit staat onder zware druk. Het moet gezegd dat burgemeester de Wit zijn tijd en energie ook aan de aanpak van binnenstadproblemen heeft gegeven in de geest zoals wij die zien. Niet altijd: dat kan ook niet en dat hoeft ook niet. Wij hopen en wensen hem toe dat hij in zijn nieuwe functie mag blijven werken aan het behoud van cultuur en natuur in deze provincie, waar van het welzijn van deze generatie en die zullen volgen, zozeer afhan kelijk is. Als wij een profiel zullen schetsen van de komende burgemeester, dan zal dit profiel stellig enige ,,de Wit"-trekken vertonen. En dit zegt wellicht meer dan een afgesleten phrase van dank. Tot een taak die ik mij opge legd heb, is een onderzoek in te stellen naar de geschiedenis van de panden in de Lange- straat, Mient, Appelsteeg, Fnidsen vanaf de Mient tot Hekelstraat, Verdronkenoord, Bierkade en de Djjk. Hierbij komt nog het Nagtglasbuurtje, gelegen aan de Nieuwesloot tussen de Doelenstraat en de Lombardsteeg. Van deze pan den is reeds veel gevonden. Al leen de aansluiting vanaf 1850 tot heden is mij onbekend. Bjj Een verzoek het kadaster kan wel geïnfor meerd worden, maar dit stuit af op de hoge kosten. Reden dan ook om mij tot u te wen den om nadere inlichtingen. Wanneer werd een woonhuis verbouwd tot winkel. Heeft u in eigendom koopakten of an dere gegevens die mij verder kunt helpen? Mogelijk wilt u deze gegevens ter inzage ver strekken? Door uw medewer king is het mogelijk de geschie denis van deze straten en grachten te achterhalen. Mijn adres: P. Boer, Hobbemalaan 145, Alkmaar, tel. (072)20212. 58

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 2