uit de vereniging LEZINGEN Zoals U wellicht in de plaatse lijke pers hebt gelezen, is de „oude, vertrouwde Kleine Zaal" van de Harmonie niet meer voor lezingen beschik baar. Ook onze vereniging heeft dus moeten omzien naar een nieuw onderkomen, dat in ieder geval groot genoeg is, om het grote aantal nieuwe leden ook te kunnen ontvangen. Daar wjj voor de eerste lezing in het nieuwe seizoen een grote belangstelling verwachten is het voor Uw bestuur meteen een mogelijkheid om te zien, hoe ons „tehuis" er in de toe komst uit gaat zien. Die eerste lezing wordt gehou den op WOENSDAGAVOND, 27 OKTOBER a.s. in de Grote Zaal van het Wapen van Heemskerk aan de Breedstraat, wel, zoals gebruikelijk om 8 uur precies. De Heer J. A. Pannekeet zal die avond voor ons een voor dracht houden, waarover we hem zelf nu aan het woord la ten: LEZING DRS.J. PANNEKEET Op 27 oktober a.s. verzorgt de heer .1. Pannekeet een inleiding met als titel „De Westfries en zyn taal". De heer Pannekeet noemt zijn voordracht een be scheiden poging een beeld te geven van het Westfriese volks karakter en van de taal, c.q. het dialect van de Westfries. Hij benadert zijn onderwerp voor al praktisch: hij tekent de Westfries zoals wij hem kun nen ervaren in zijn dagelijks doen en laten, in zyn wijze van reageren, in zijn verbale uitin gen. Dat daarbij de humorvoor al aanvoelbaar voor de „bui tenpoorter" dikwijls mee speelt, acht hij een dankbare bijkomstigheid. Dus graag tot ziens in het Wa pen van Heemskerk op de 27e oktober. DANKBETUIGING Ons lid C. W. van der Meulen, die gedurende 30 jaar voor een projec tie-apparaat en een scherm zorgde als wij lezingen hadden, moet er i.v.m. drukke werkzaamheden mee stoppen. Langs deze weg betuigt het bestuur hem dank voor zijn zeer gewaardeerde diensten in al die jaren. GEVONDEN VOORWERPEN Na de Pinksterdrietocht is een lichtroze damesshawl in een van de bussen achtergebleven. Op de eerstvolgende bijeenkomst te vra gen aan de secretaris. 69

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1976 | | pagina 13