103 opgebracht en het resultaat van de geoctroijeerde loterij ad 1577:17:8. Beschikbaar was nu 10.118:7:-. Bij de uitgaven vinden we een veelheid van posten voor geleverd bouwmateriaal, arbeidsloon en loon der commissarissen, maar ook een post van zeven stuivers "voor twee boekjes om in te schrijven" en tenslotte een rekening van de kastelein Jacob Fransz. waaruit blijkt dat op rekening van de toren is verteerd voor een bedrag van 39 gld. en 17 stuivers. Bij de bouwmaterialen zijn de 17e eeuwse prijzen interessant. Er zijn eiken balken bij van 15:17:8 per stuk; grauwe steen van 7 1/2 per 1000; een post van 50.000 moppen en 15 ton cement voor 524:-:-. Jacob Charles leverde 1019 pond lood a 12 gld. 't honderd pond; Jacob Theunisz., lijndraaier, kreeg voor geleverd touwwerk 105 gld. uitbetaald. Kalk werd per' hoed geleverd a 5:10:- 't hoed. In totaal werd 147 hoed verbruikt. (1 hoed 9,712 hl). Alle uitgaven bij elkaar opgeteld laten een bedrag zien van 10.118:7:-. Het batig saldo van 247:7:- lijkt mooier dan het was, want tevoren had men wel moeten besluiten, wegens gebrek aan middelen de toren met de minste kosten dicht te maken, met een kleine spits erop. Men heeft dus de toren niet in oude luister kunnen herbouwen. Op een natuurstenen cartouche boven de uitgangsdeur lezen we dat een zoon van schepen A.Pz. Prins de eerste steen heeft mogen leggen. Er staat in gouden letters: MDCLX1 Den 2 Mey d 'Eerste Steen van den Toorn Geleyt door Pieter Auwelsz. Prins. T ransportakten Al vrij spoedig na de ramp kwam ook de huizenhandel weer op gang. De transportregisters in het gemeentelijk Oud-Rechtarchief tonen dit aan. Koop en verkoop passeerden voor schout en schepenen. In de akten komen we bekende en onbekende straatnamen tegen; bekende als Oost- en Westeinde, Vlaander, Lieflandsbuurt, 't Riet. Minder bekend klinken bijv. Princebuurt, 't Venje, Looyersbuurt, Heykesbuurt. In deze tijd had men nog geen huisnummers. De lokaties werden aangeduid door middel van de belendingen. Enkele voorbeelden: 17-12-1664. Jan Janszn. Hix verkoopt aan de gereformeerde gemeente t.b.v. de diakonie een huis en erf op de Meelsakbuurt, belend met de haven ten O, Arent Princen ten W, Frans Andriesz. ten N, en de Luyendijk ten Z; betaald met een hypotheekbrief gepasseerd voor schout en schepenen d.d. 23-6-1656, inhoudende 723 gld. 10 st. 2 penn, contant 230 gld. 20-4-1667: Cornelis Jansz Swart en Claes Cz. Quadijck, weesvaers, verkopen aan Sijmon Pz. Houw, grootschipper en Cornelis Mz. Visscher, kaaskoper,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 9