ISds-s» :pr!I§Et|!!| friairÜ? r - ET n> C g 3 O 3 S- S 3 3 PT s P O O ft> "1 n> O 3 3 O. o. n> OH 3 Cl 3 CD - 3" 3" n> N 2. 8 'i £5» 3 3 S 3 3 Sa c/i 3 CL n> 3 Ln 3 00 S 3 re m re re PT 2 3* w ft) Q <y> CL O re H 3 D n" £3 3 =r 5 - 3 (1 - sa g. re Cl N S 2 re D -i 3 sa 3 N Sa Sa 3 O. PT 2. ,3 oo era 3 er o re er s;- re -ri f3 a ~r t± 2 cl s 2 5 er: - - o- r. ?r 5* cl 3^ re 3 sa m 3 2w i 2 ft o 3 0 O) a> 3 o D c« D ^OQ fo PT S O) CL CTQ O) ft) p ft) p 3 CL co N £5 3 vO re ON •-! v sr O) P Nb GROOTSCHERMER Vanwege de afdeeling van ,,Het Witte Kruis' alhier, werd Vrijdag 12 December in? het café van den heer H. van Truijen een bijeen komst gehouden, waartoe Dr. Doijer, inspecteur van de Volksgezondheid, was uitgenoodigd ter bespreking van het Malaria-vraagstuk. Burgemeester De Groot, voorzitter der afdeeling, opende genoemde bijeenkomst met een woord van welkom, in 't bijzonder gericht tot Dr. Doijer, en wees er verder op, dat in tegenstelling met zoovele avonden van vermaak in deze zaal, thans een woord van leèring werd geboden. Dr. Doijer, daarna het woo*l verkrijgende, deelde ons vele bijzonderheden mede over de malaria, haar ontstaan, verloop en bestrijding, die tweeërlei is, n.1. het genezen der ziekte en het verdelgen der malariamuggen, de zoo gevreesde verspreidsters van den malaria-bacil. Gelukkig draagt de ziekte in ons land in tegen stelling met de tropen, nogal een goedaardig karak ter en weet men haar met kucces te bestrijden. Spreker noemde de malaria dan ook een nogal sympathieke ziekte. Een en ander werd verduidelijkt door het ver- toonen der Malaria-film, waarbij Dr. Doijer op gezellige, onderhoudende wijze, hier en daar met een tikje humor, den aanwezigen de diverse voor stellingen op het witte doek nader toelichtte. Veel interessants kregen we te zien, als de be smetting door de muggen, de gedaanteverwisseling dezer ^boosdoeners'', oude en nieuwe bestrijdings- methoden enz. Mede voor het gebruik in de wo ningen, werden de vele onschade verdelgingspre paraten aanbevolen, als Shel-Tox, Rids, Flit enz. Veel hebben we gehoord en gezien dezen avond en Burgemeester 'de Groot was zeker aller tolk, toen deze in eenige vriendelijke bewoordingen Dr. Doijer hulde bracht en dank zegde voor diens dui delijke uiteenzetting van het Malaria-vraagstuk en spreker verwachtte, dat allen verrijkt met kennis, huiswaarts zouden gaan. Door een hartelijk ap plaus stemde het publiek met deze woorden in. 3*8 8**1:!! «a 2. CL. 7 7-2£5'T-b PP S-a-S o»* 1 ï-aa 3 c m (5 "S? aS'2.3. v

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 31