Geschiedenis van de Tuinhouwverenigfingf 122 door geldzucht gedreven, de hand wilde slaan aan geld wat hem rechtens niet toekwam omdat het had toebehoord aan de eenvoudige vrouw die als huishoudster Jan Besse 14 jaar trouw had gediend. Evert Besse Jz. De Werkgroep Schermerhorn heeft een boekje uitgegeven over de geschiedenis van de 97-jarige Tuinbouwvereniging te Schermerhorn. Deze vereniging werd 16 september jl. opgeheven. Het boekje werd geschreven door mevrouw F.W H. van Zon-Christoffels, aan de hand van de notulen van de tuinbouwvereniging. Het boekje is verluchtigd met vele foto's, bijeengebracht door P. Schotsman. De uitgave werd mede mogelijk gemaakt door de sponsors Tuinbouwvereniging en Rabobank en is a f 10,- verkrijgbaar bij de Werkgroep, door bestelling bij: F. Bakker Westeinde 105b, 1636 VD Schermerhorn, tel. 072-5026760. r JOUW HANDEN. Zij vielen langzaam open Mei zo'n vermoeid gebaar, Als waren zij vergeten Te rusten in elkaar, Toen hen de kracht ontglipte Tot strijd voor 't d?agHjks brood. Als twee verdorde blaad'ren Zo lagen z' in je schoot. Zo lagen daar jouw handen Doorgroefd en oud van 't werk, Doch 'k nam ze In de mijne Die waren jong en sterk, En 'k hield ze aan mijn harte Jouw handen, koud en klein Als twee verkleumde vogels Die weer geborgen zijn. Doch toen zag ik je ogen, Die dwaalden langs mij heenl En toch hield ik jouw handen En toch bleef je alleen. Ik had je beide handen Dicht aan mijn hart gevleid Doch kon je blik niet houden. Die zocht de eeuwigheid. J. KOSTELIJK-BOM.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 28