NACHTWACBTS RlSOTr«££18Wüf8m Oj-gedrngen aan INGEZETENEN te Rijp- 1 JAMARIJ 187 9. Welkom, eerste dag van 't Jaar! Yrolijk mogen we u begroeten, Wenschen bieden aan eikair Die we in feestdos big ontmoeten; Naar deo overoudeo trant. Bieden wij elkaar de hand. *t Oude Jaar verdween in 't niet. En met hem veel zorg en Igdeo Die dit wislend leven biedt; Doch na Igden volgt verblgden. Bood het Oude Jaar soms druk, 't Nieuwe brengt misschien geluk. Ja, dat geev' de goede God, Dat dit Jaar tot vreugd mag weeeo Ieder in zgn levenslot. Zonder kon merleed of vreezen Godee milde zegening, Smake een ieder in zgn kring. Nieuwe Jaarkring! weost gegroet! *t Zij gg vreugd of snert zult baren, Met een kalm gerust gemoed, En vertrouwend in gevaren >p den goeden Hemelheer Geven wij Hem lof en eer! Dat zgn zegen b!gve ons deel. Wie zou dan nog angstig zuchten Al is 't tgdlgk lot niet veel, Wg behoeven niet te duchten. Wordt het lgden ons te groot, God zij onze haip in nood. Welvaart bloege in stad en land, Zegen in een ieders woning; Eeodragt houde ons zaim in band Zoowel onderdaan alé Koning Met verhengdeD bigdoa zin. Treden wg deez' Jaarkring in. UEd Dienaar, JAN TOL, NachtwaohL Bg den Boekhandelaar F. YOGEL, to Rgp

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1995 | | pagina 2